Spring naar inhoud

Vanaf maandag 26 november is bij de secretaris van de VTH (hans@uijterwijkjg.nl) te bestellen voor een vergoeding van €9,95 de brochure: ‘De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder, Hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het Hbo beter? ‘.

Per exemplaar worden alleen de kosten voor het drukken en verzenden in rekening gebracht. De factuur wordt bij de zending ingesloten.

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. Wel dienen de organen die een rol spelen in de verantwoording over en het toezicht op de besteding van onderwijsgelden, beter toegerust te worden op hun verantwoordelijkheden.

Lees verder op de website van De Onderwijsraad

Het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs functioneert in grote lijnen adequaat. Tegelijkertijd ziet de inspectie ruimte voor verbetering. Zo verdient de betrouwbaarheid van de beoordelingen versterking en dit geldt ook voor het lerend vermogen van het stelsel. Daarnaast zou de professionalisering van de beoordelende vakgenoten, secretarissen en de procescoördinatoren moeten worden vergroot.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in 2017 en het voorjaar van 2018 heeft uitgevoerd naar het functioneren van het Nederlandse accreditatiestelsel. Meer hierover leest u in het rapport 'De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs', dat eind juni  door de inspectie aan de minister is aangeboden. In het rapport hebben we aanbevelingen gedaan over de beoordelingsschaal, het beoordelingskader en de professionalisering en onafhankelijkheid van de visitatiepanels. In september zal de minister een reactie publiceren op het onderzoek.

Download het onderzoek

Dit najaar bestaat de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen vijf jaar. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum vindt op VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 van 15.00 tot 19.30 uur in het vergader- en congrescentrum DOMSTAD te Utrecht een jubileumviering plaats.

Naast een symposium met onder andere Anne Flierman van de NVAO en prof Van Damme als sprekers vindt ook de presentatie plaats van de brochure over de ‘kwaliteit van het toezichthouden in onderwijs en onderzoek in het HBO’.

Namens het ministerie van OCW is op de jubileumviering de directeur-generaal drs. Marcelis Boereboom aanwezig die als eerste de brochure over de ‘kwaliteit van het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO’ zal ontvangen. Ook de aanwezige leden ontvangen een exemplaar van deze publicatie. Het programma van de viering verschijnt medio oktober, maar een vooraankondiging hebben de leden reeds ontvangen.

Aanbevolen is onderstaande publicatie over het onderzoek betreffende onder andere het WO en het HBO:
Koens, L. R. Hofman & J. de Jonge (2018). Drijfveren van onderzoekers. Goed onderzoek staat nog steeds voorop. Den Haag: Rathenau Instituut.

Het bestuur heeft gesproken met de voorzitter van de NVAO, met de directeur HO&S van het ministerie en met de voorzitter/directeur VH om onder meer te spreken over de plaats en functie van de Raad van Toezicht in het kader van de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn verwoord in het ‘Sektorakkoord 2018 HBO’.

Op maandag 1 oktober heeft het bestuur overleg met het bestuur/de directeur van de VTOI te Zoetermeer en een gesprek is aangevraagd met Job Cohen in zijn rol als voorzitter van het platform van Raden van Toezicht van de universiteiten.

Het programma voor het scholingstraject in 2018:

  • donderdag 4 oktober 2018: Extern toezicht (op de kwaliteit)
  • woensdag 21 november 2018: Leiderschap en board room dynamics.

Steeds in de EENHOORN te Amersfoort van 15.30 uur tot 21.30 uur.
U kunt zich nu reeds opgeven bij de secretaris: hans@uijterwijkjg.nl.

Belangrijkste wijzigingen voor het HBO door het van kracht worden van de Wet versterking bestuurskracht per 1 januari 2017:

  • benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare profielen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt adviesrecht op de vaststelling van die profielen;
  • op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van de bestuurder, heeft het medezeggenschapsorgaan adviesrecht;
  • voor het benoemen van een bestuurder of een nieuw lid van het College van Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding en de ouder- respectievelijk leerling- of studentgeleding van de medezeggenschap zitting neemt;
  • ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder;
  • de opleidingscommissie wordt een formeel medezeggenschapsorgaan en krijgt meer instemmingsrechten betreffende de onderwijsinhoudelijke delen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), alsmede een wettelijk informatie- en initiatiefrecht en wordt toegevoegd als orgaan dat partij kan zijn in een medezeggenschapsgeschil.

Het ministerie van BZK is met voorbereidende gesprekken begonnen inzake de evaluatie van de WNT in 2012. Begin juni was er een bijeenkomst georganiseerd voor het onderwijs.

De secretaris van de VTH is daarbij aanwezig geweest.