Spring naar inhoud

Beste leden van de VTH,

Hierbij ontvangt u de Professionaliseringsagenda van de VTH voor het najaar van 2020, zoals eerder is aangekondigd door het bestuur.

Gebleken is dat de scholingsprogramma's van de VTH van de afgelopen jaren veel waardering hebben gekregen van de leden. In de meest recente ALV van de vereniging is door leden gepleit voor het continueren van de professionalisering van de interne toezichthouders van de hogescholen.

Graag vestigen wij uw aandacht op het Symposium Governance 3.0 (uitgesteld vanwege het coronavirus) voor Bestuurders en Toezichthouders op 1 oktober a.s. Dit symposium is een initiatief van de VTH, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OC&W.

De beide Masterclasses zijn onderscheidend vanwege de actualiteit van de gekozen thematiek. Voor beginnende toezichthouders bij hogescholen is een korte Leergang ontwikkeld.

Het bestuur hoopt velen van u te begroeten op het symposium en bij de scholingsbijeenkomsten voor de leden van de VTH.

Lees de volledige Professionaliseringsagenda.

Aan: de leden van de Raden van Toezicht van de hogescholen

Besloten is dat de ALV nu in principe zal plaatsvinden voor aanvang van het symposium op donderdag 1 oktober in DOMSTAD te Utrecht van 14.30 – 15.30 uur. Direct daarna start het symposium ‘Governance 3.0 ‘, dat zal duren tot 20.30 uur. U kunt zich nog steeds opgeven voor het symposium. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De agenda van de ALV verschijnt rond Prinsjesdag.

Lees de volledige Nieuwsbrief/Servicedocument mei/juni 2020

Morris Oosterling, Op zoek naar leiderschap, de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie (2019).
Promotie van Morris Oosterling op de werving en selectie van topbestuurders in non-profitorganisaties.
Hij heeft het onderzoek dat er al is geordend en samengevat. Vier Nederlandse casussen zijn nauwkeurig bestudeerd; op basis waarvan hij een aantal conclusies trekt en aanbevelingen doet die goed onderbouwd zijn.

Hildegard Pelzer, Onvrijwillig (2020), te bestellen bij Mediawerf.
Met zeventig bestuurders en toezichthouders is gesproken die een gedwongen vertrek hebben meegemaakt. Hun ervaringen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn vastgelegd in dit boek.

HET BESTUUR HEEFT GEGEVEN DE HUIDIGE SITUATIE BESLOTEN HET SYPOSIUM ‘GOVERNANCE 3.0’ TE VERPLAATSEN VAN DONDERDAG 16 APRIL 2020 NAAR DONDERDAG 1 OKTOBER 2020.

Het bestuur verzoekt de ruim 40 leden die zich al hadden opgegeven voor 16 april hun aanwezigheid opnieuw te bevestigen voor 1 oktober 2020 (naam en hogescholen). Nieuwe belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (vth@apprhbb.nl) .

Lees de volledige Nieuwsbrief maart 2020

  • Het secretariaat en de financiële administratie van de VTH zijn overgedragen van de VH aan APPR in Naarden.
  • Ingesteld is de begeleidingscommissie voor de modelarbeidsovereenkomst. Deze bestaat uit de heer R. de Jong, bestuurslid, de heer A. Boudewijn, secretaris NHL/Stenden en de heer J. Uijterwijk, secretaris VTH.
  • Overleg is geweest met de VH over de actualisering van de governance code HBO
  • De secretaris is eind september aanwezig op het ministerie van BZK in het kader van de evaluatie van de WNT
  • Verschenen is de notitie ‘Professionals voor morgen Strategische agenda’, Vereniging Hogescholen 2019 – 2023
  • Het rapport ‘Wissels om’ is gepubliceerd van de Commissie Van Rijn inzake de bekostiging van het hoger onderwijs
  • Op 1 juli heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter van de Onderwijsraad
  • Verschenen zijn de Nieuwsbrieven 1 en 1a in augustus 2019

Vanaf maandag 26 november is bij de secretaris van de VTH (hans@uijterwijkjg.nl) te bestellen voor een vergoeding van €9,95 de brochure: ‘De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder, Hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het Hbo beter? ‘.

Per exemplaar worden alleen de kosten voor het drukken en verzenden in rekening gebracht. De factuur wordt bij de zending ingesloten.

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. Wel dienen de organen die een rol spelen in de verantwoording over en het toezicht op de besteding van onderwijsgelden, beter toegerust te worden op hun verantwoordelijkheden.

Lees verder op de website van De Onderwijsraad