Spring naar inhoud

Vereniging en Bestuur:
Met voldoening kan het bestuur mededelen dat, naast de tussentijdse benoeming van Vincent van Stijn per 1 februari tot lid van het bestuur, op de ALV van juni de voordracht kan geschieden van twee nieuwe kandidaat bestuursleden. Hiermede wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aftreden van twee huidige leden van het bestuur.
Ook op deze plaats veel dank aan Rinse de Jong voor het vele jaren vervullen van de functie van penningmeester en veel succes voor Vincent van Stijn als zijn opvolger.

Zoals ook al in een apart bericht is medegedeeld, is Arian van Staa per 1 februari 2023 benoemd tot (ambtelijk) secretaris van (het bestuur) van de VTH. Het bestuur wenst Arian veel succes in deze functie. Het mailadres van de nieuwe secretaris is: info@vth.nu.
Het bestuur van de VTH hecht eraan om Hans Uijterwijk bijzonder te bedanken voor zijn zeer grote inzet voor onze vereniging. Hij heeft dit gedaan met een zeer grote persoonlijke betrokkenheid en met een tomeloze energie. Wij hebben zeer kunnen profiteren van zijn ongelooflijk groot netwerk in de ‘onderwijswereld’. Hans heeft een grote bijdrage gehad in de positionering van onze startende vereniging.

Het bestuur is in gesprek met het bureau HBB te Naarden om nieuwe afspraken te maken over de ondersteunende en secretariële ondersteuning door dit bureau.

Gegeven de wisselingen in de samenstelling van het bestuur is besloten om de regionale rondetafelgesprekken met leden van de Raden van Toezicht in het najaar van 2023 te plannen. Tijdens de ALV van juni wordt dit nader toegelicht.

In de ALV van juni wil het bestuur aandacht besteden aan het rapport van de Commissie Bormans ‘Focus op professie’ en opnieuw de directeur HO&S van OCW uitnodigen inzake de voortgang van de nota over het toekomstperspectief van het hoger onderwijs.

Het bestuur is nog in overleg met Avicenna om de samenwerkingsovereenkomst te bespreken.

De Wet Normering Topinkomens:
Na twee jaar, het was een controversieel onderwerp, heeft de minister op 26 januari 2023 de brief van het bestuur beantwoord over ontwikkelingen in het HBO en de effecten hiervan voor de WNT in onze sector. Gewezen was op de invoering van de Ad, de PD, de toename van de onderzoekscomponent en de  internationalisering. Hierdoor is de overeenkomst tussen HBO en WO juist toegenomen en is een gelijke methodiek op zijn plaats. De minister erkent dit, maar wijst onze gedachtegang af, omdat er een verschil is in relatieve omvang van de toepassing van onderzoek en het promotierecht in de HBO-sector ten opzichte van de WO-sector. Volgens Dijkgraaf volgt de factor 3 voor WO-sectoren uit het feit dat in het WO binnen een sector het onderwijs per definitie verbonden is aan fundamenteel (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en uit het feit dat de doctorgraad mag worden verleend.
Overigens zien beide ministers van OCW geen reden om op basis van het onderzoek van SEOR in alle onderwijssectoren aanpassingen door te voeren in de regeling.
Het bestuur beraadt zicht nog op vervolgstappen.

Nieuwjaarsbijeenkomst VH op donderdag 26 januari 2023:
Voor deze bijeenkomst was minister Dijkgraaf uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken. Zijn toespraak begon met de vraag of ons stelsel niet toe is aan een nieuwe inrichting. In het nieuwe stelsel moet het uitgangspunt zijn de ‘fundamentele gelijkwaardigheid’. Hij riep de genodigden op om hun invloed de komende maanden te doen gelden in dit traject. De minister draagt het HBO een
warm hart toe en benadrukte dat de ‘waaier gedachte’ die hij heeft geïntroduceerd inmiddels breed omarmd wordt door alle geledingen in het stelsel. Deze gedachte is een goed vertrekpunt om...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 31 januari 2023

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde ALV van 17 november 2022. Niet alleen was de opkomst hoog met ongeveer 30 deelnemers, maar ook de twee inleidingen van de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van OCW over kennisveiligheid en van Frans Leijnse over de toekomstige ontwikkelingen in het HBO waren zeer de moeite waard. De lezing van
Frans Leijnse is bij de secretaris op papier verkrijgbaar.

Meerdere hogescholen geven mutaties in het ledenbestand van de Raad van Toezicht door aan de secretaris. Hierdoor blijft dit bestand actueel. Indien dit nog niet is gebeurd dan gaarne wijzigingen doorgeven.

Daar de procedure betreffende de benoeming van een nieuwe secretaris niet is afgerond, blijft Hans Uijterwijk in 2023 nog even als secretaris aan.

Na herhaald verzoek is van het ministerie van OCW bericht ontvangen dat begin volgend jaar de ambtelijke analyses van het evaluatierapport van SEOR inzake de WNT en het antwoord op onze brief over de WNT van de bestuurders kan worden verwacht.

De honderdste Nieuwsbrief van de VH verscheen op 29 november van dit jaar. Gestart wordt met een artikel over de daling van het aantal studenten in het HBO in dit studiejaar 2022-2023 ten opzichte van vorig jaar met 5.5%. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke reactie op de brancherapportage Praktijkgericht onderzoek 2021.
Op 16 december verscheen aflevering 101. Inhoud onder andere het adviesrapport ‘Focus op professie als centrale opdracht hogescholen’, de zorgen over het standpunt van de TK inzake buitenlandse studenten en de start van de pilot Professional Doctorate.

Tijdens de behandeling van de begroting van OCW in de Tweede Kamer ontstond een stevig debat over de instroom van internationale studenten. Een meerderheid wil dat de minister meer tempo maakt en voor de zomer met een wetsvoorstel komt om de instroom van internationale studenten te beperken. De minister wil in februari met voorstellen komen voor de internationalisering en later in het voorjaar met een visie op de toekomst van het hele onderwijsstelsel. De minister heeft besloten de motie waarin werd verzocht om een wervingsstop van internationale studenten niet uit te voeren. Hij gaat nu in overlegmet de koepels VH en UNL om maatwerk op dit terrein te leveren. De SP wil nog deze week een interpellatiedebat aanvragen over de wervingsactiviteiten door de instellingen.

De minister heeft aan de Tweede Kamer het eindrapport aangeboden ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die de gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen‘ en het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo-4 studenten’. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze rapporten geschreven.

Op 21 november verscheen de brief van de minister van OCW over de ‘Financiële positie van het Onderwijs 2021’. De hogescholen sloten het jaar af met een positief resultaat van 275 miljoen Euro. Dit vooral door de lagere personeelslasten en het niet doorgaan van activiteiten als gevolg van de pandemie. De rijksbijdrage steeg met maar liefst 662 miljoen Euro.

Op diezelfde dag hield de minister van OCW de jaarlijkse Kohnstammlezing over maatschappij, onderzoek en onderwijs. Opvallend was dat de minister...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 20 december 2022

Begeleidend schrijven en korte Nieuwsbrief bij de uitnodiging voor de ALV in Amersfoort op donderdag 17 november van 17.30/18.00 (broodmaaltijd) en de vergadering van 18.00-20.30 uur.

Gelet op de zaalcapaciteit wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 17/11. Graag uiterlijk op donderdag 10 november.

Enkele berichten/mededelingen:

De minister heeft aangekondigd om een onderzoek te doen naar de dekkingsgraad van de Adopleidingen over het land. Deze zijn nu vooral geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Nog voor het einde van dit jaar wordt de Tweede Kamer bericht hoe het aantal Ad-opleidingen kan worden uitgebreid.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een factsheet uitgebracht over het  studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor. Gekeken is naar het studiesucces van studenten uit EERlanden en niet-EER-landen in vergelijk met studenten met een Nederlandse vooropleiding.
Medegedeeld wordt dat de minister in 2023 met een voorstel komt voor wettelijke
sturingsinstrumenten om internationale studentenaantallen gericht te beheersen.

Het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs is 24 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. In het studiejaar 2023-2024 wordt de basisbeurs dan ingevoerd.

In de pas gepubliceerde beleidsbrief over het MBO heeft de minister aangegeven dat er een betere beroepsgerichte doorstroom moet komen van het primair onderwijs naar het HBO. Een bedrag van 50 miljoen wordt per jaar geïnvesteerd in de doorstroom van de beroepskolom VMBO/MBO/HBO. De bedoeling is dat op deze manier de keuze voor het beroepsonderwijs weer een positieve wordt en
er een maatschappelijke waardering ontstaat voor het beroepsonderwijs.

Op maandag 14 november organiseert het ministerie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden de Werkconferentie Instellingsaccreditatie. Informatie wordt verstrekt over de stand van zaken van de uitwerking en deelnemers wordt gevraagd hierover mee te denken.

Op 15 en 16 november vinden de SURF onderwijsdagen plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Centraal staat het thema “Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren”.

Op 17 november is het SIA-congres 2022 met onderwerpen als het Nationaal Groeifonds, het nieuwe
centrum voor wetenschapscommunicatie en Learning Community.

Lees de PDF versie van deze NIEUWSBRIEF

Zoals al eerder is medegedeeld, vindt de ALV plaats op donderdag 17 november a.s. van 17.30/18.00 (inloop) tot 20.30 uur bij Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort.

Als spreker is aanwezig de oud-voorzitter van de VH Frans Leijnse die zijn licht zal laten schijnen over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het HBO in het bijzonder. Onlangs verscheen een boek van zijn hand, getiteld ’Standenonderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt’ en hij heeft ten behoeve van de Commissie Bormans/Limmen een notitie opgesteld over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het HBO.

Tevens zal aanwezig zijn de nieuwe directeur HO&S van het ministerie van OCW, Heidi Boussen, in het kader van het onderwerp kennisveiligheid. In februari heeft de minister aangekondigd dat de toezichthouders moeten gaan controleren of de bindende afspraken over kennisveiligheid daadwerkelijk worden nageleefd. Tevens is later bepaald dat de naleving extern gecontroleerd moet worden en dat er landelijke richtlijnen voor het toetsen van buitenlandse wetenschappers zouden worden opgesteld. De TK heeft aangedrongen op scherpere risicoanalyses en aangedrongen deze goed extern te laten controleren.

Als verenigingszaken komen aan de orde: de begroting 2023, de kascommissie 2022, de samenstelling van het bestuur, de voortgang inzake het samenwerken met externe partners in het kader van de professionalisering en de plannen van het bestuur om de contacten met de leden te intensiveren. Graag uw komst melden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 17/11.

De TK heeft een motie weggestemd over verbetering van het huidige accreditatiestelsel dat gebaseerd is op de opleidingsaccreditatie. De besluitvorming instellingsaccreditatie volgt naar verwachting pas in het voorjaar 2023. Het draagvlak voor de instellingsaccreditatie is niet alleen in de TK dun, maar ook de koepels en sommige instellingen zijn nog niet echt overtuigd. Alles zal afhangen van de meerwaarde die de instellingsaccreditatie moet gaan bieden. Krijgen de instellingen meer eigenaarschap bij de opleidingsbeoordeling en wordt hierdoor de interne en externe kwaliteitszorg van een opleiding beter met elkaar verbonden? Dat zijn nu nog vragen, afwachten dus nog. De minister wil dat deeltijdopleidingen met leeruitkomsten kunnen werken. Dit impliceert dus dat deeltijders geen vastomlijnd lesprogramma behoeven te volgen.
Aangekondigd zijn pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. De bedoeling is dat onderzoekers en docenten meer tijd krijgen voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. De bestaande onderwijsactiviteiten moeten slimmer worden ingericht en het aantal weken met onderwijs en/of tentamens moet op een verantwoorde wijze worden verminderd. De minister nodigt alle universiteiten en twee hogescholen uit om deel te nemen aan de pilots waarvoor tien miljoen Euro is uitgetrokken.

Op 2 oktober verscheen de Nieuwsbrief Hoger Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, jaargang 2022/2023, 1e editie. Inhoud:
Ad-opleidingen steeds populairder, de selectie bij wo-masteropleidingen, onbedoelde drempels weerhouden studenten van voorkeursopleidingen en verkennend onderzoek naar impact lerarentekort.

Het Rathenau Instituut heeft het drijfverenonderzoek uitgebracht waarin vierjaarlijks wordt onderzocht wat onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs motiveert om hun werk te doen en in hoeverre zij ervaren dat....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 21 oktober 2022

Het bestuur wenst op de eerste plaats alle leden een leerzaam studiejaar dat hopelijk zonder grote problemen mag verlopen en natuurlijk een goede gezondheid voor eenieder. 

Nogmaals wordt iedereen geattendeerd op het webinar op vrijdag 9 september van 16.00-17.30 uur.
Het eerste deel wordt verzorgd door Jet de Ranitz en Floor Jas van Surf en het tweede deel behandelt de ervaringen van en het optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen met aandacht voor het aspect ‘het betalen van losgeld’.
Sprekers zijn Michiel Borgers van Maastricht University en Peter van Laarhoven en Yvonne de Haan van respectievelijk de RvT en het CvB van de HAN.
Aanmelden met vermelding van naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9 bij het secretariaat: vth@hbb.nl.
Van de zijde van het ministerie is benadrukt dat de minister zich zorgen maakt over het kennisniveau bij Raden van Toezicht betreffende de kennis- en cyberveiligheid. Daarom heeft de VTH een subsidie ontvangen van het departement om de diepgang bij de leden op dit terrein verder te vergroten.
Nader bericht hierover volgt.
Zie ook het rapport van SURF met de titel ‘Cyberdreigingsbeeld – onderwijs en onderzoek, een terugblik op 2021’. 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 17 november 2022 van 17.30/18.00 uur tot 20.30 uur in de EENHOORN te Amersfoort.
Spreker is in ieder geval Frans Leijnse, oud-voorzitter van de HBO-Raad/VH, die het woord zal voeren over zijn boek ‘Standenonderwijs’ en zijn visie zal etaleren over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij heeft ook een notitie gedeponeerd bij de Commissie-Bormans die een discussie, binnen de VH, over de herpositionering van de hogescholen in de komende decennia voorbereidt.
Alle hogescholen en dus ook de Raden van Toezicht zullen met dit onderwerp te maken krijgen en staan voor belangrijke (strategische) beslissingen.
Eveneens zijn uitgenodigd voor de ALV de minister van Onderwijs de heer Robbert Dijkgraaf en de nieuwe directeur HO&S mevrouw Heidi Boussen.
Aanmelden voor de ALV bij het secretariaat met vermelding van naam, naam van de hogeschool en ALV bij het secretariaat: vth@hbb.nl.

De secretaris, Hans Uijterwijk, heeft medegedeeld dat hij, na ruim zeven jaar, per 1 januari 2023 stopt met zijn werkzaamheden voor de VTH. Dit betekent dat er een vacature per genoemde datum ontstaat. Het bestuur roept belangstellenden op zich te melden en verzoekt de leden om potentiële gegadigden te attenderen op deze functie. Er is een notitie beschikbaar met een nadere beschrijving van de functie, de vereisten, de omvang en de honorering, alsmede de procedure. Deze kan worden opgevraagd bij de secretaris: hans@uijterwijkjg.nl. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter van de VTH de heer Guus van Montfort: ghvanmontfort@casema.nl.

Op dinsdag 23 augustus is het bestuur in een soort heisessie bijeengeweest in Zeist om in alle rust uitvoerig over vier onderwerpen te spreken: 

  1. De rol en functie van de VTH;
  2. De relatie met de VH;
  3. De Continuïteit en stabiliteit van de VTH en
  4. De strategie.

Op de ALV van november komen deze punten nader aan de orde. Voor een korte impressie wordt verwezen naar de website: www.vth.nu.

Eind mei verscheen van OCW de Kamerbrief over kaders en uitgangspunten t.a.v. afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO).
Gevolgd op 8 juli door een brief over de uitvoering van de toezegging aan.....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 2 september 2022

Een triest bericht aan het begin.

 

 

 

 

 

Het webinar over cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor het betalen van losgeld vindt online plaats op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9.
Gezien het grote belang van cyber- en kennisveiligheid en de rol van de Raad van Toezicht hierbij heeft het bestuur, mede op aanwijzing van het ministerie van OCW, besloten een inhoudelijke cursus te organiseren om het kennisniveau van de leden te vergroten. Nader bericht volgt na de zomer.
De minister heeft in een brief van 19 mei 2022 het belang van kennisveiligheid onder de aandacht gebracht en opgeroepen om op bestuursniveau een portefeuillehouder kennisveiligheid binnen de instelling aan te stellen. Dit heeft wellicht ook implicaties voor de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raden van Toezicht. Eind januari is de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd en het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid geopend.
De minister heeft verzocht om een risicoanalyse rond kennisveiligheid uit te voeren of deze te actualiseren. Verzocht wordt de Raden van Toezicht over de uitkomsten hiervan te rapporteren en de minister heeft aangekondigd eind van dit jaar het gesprek aan te gaan met de Raden van Toezicht gezamenlijk over hun bevindingen. De minister wil vernemen welke concrete acties zijn ondernomen op basis van het interne onderzoek. Dit is in aanvulling op de binnen de VH gemaakte afspraak dat de instellingen in 2022 streven naar volwassenheidsniveau 3 van het SURF normenkader voor informatiebeveiliging1.

Op 25 mei 2022 heeft minister Dijkgraaf aangekondigd dat hij het initiatief neemt voor de komst van een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen, om zo de wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken.

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 onder meer dan 286.000 studenten blijkt dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding ten opzichte van vorig jaar min of meer gelijk is gebleven. Tevreden, zelfs zeer tevreden, met hun opleidingen zegt...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 8 juli 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VTH vindt plaats op donderdag 9 juni 2022 van 17.30/18.00 uur (eenvoudige maaltijd) tot 20.30 uur in BCN Utrecht CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Als gasten zijn aanwezig: de DG Feite Hofman, namens de minister van OCW en Paul Schnabel in verband met het bespreken van het evaluatierapport Code Goed Bestuur. Naast enkele huishoudelijke zaken staan op de agenda de conclusies van de vragenlijst onder de leden over professionalisering en het concept van het professionaliseringsprogramma 2022/2023.
De definitieve agenda verschijnt eind mei.
Aanmelden met vermelding van uw naam en de hogeschool bij het secretariaat: vth@hbb.nl

Het webinar over cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor het betalen van losgeld vindt online plaats op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
In de vorige nieuwsbrief is het programma al gepubliceerd. Naast een inleiding door SURF wordt stilgestaan bij een aantal gevallen waarin losgeld werd gevraagd om de gegevens weer vrij te geven.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9: vth@hbb.nl.

Op 23 maart verscheen het rapport van de Onderwijsraad over de essentie
van extern toezicht.
De Raad adviseert om bij het extern toezicht op onderwijs prioriteit te geven aan de kwaliteitsbeoordelende taak en aan de zorg voor direct toezicht op de  onderwijspraktijk. Het rapport is een zeer krachtige aanbeveling om het belang van extern toezicht te onderstrepen en om zowel de Inspectie als de NVAO als ‘sluitsteen’ te positioneren in een bouwwerk van toezicht en kwaliteitsbevordering. Verwezen wordt naar het wettelijk kader zoals is verwoord in de Wet....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 10 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VTH wordt gehouden op donderdag 9 juni van 17.30 uur (inloop met eenvoudige maaltijd), start 18.00 uur tot 20.15 uur in vergadercentrum BCN Utrecht CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Uitgenodigd zijn de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf en de voorzitter van de evaluatiecommissie Code Goed Bestuur, Paul Schnabel.
Het bestuur bereidt thans een reactie voor op het rapport van deze  evaluatiecommissie en in de ALV komt dit rapport uitvoerig aan de orde, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen VTH en VH.
Nadere informatie volgt in de loop van de maand mei.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

Het bestuur is bezig met het organiseren van een tweede webinar over cyberveiligheid. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste over dit onderwerp en kent twee invalshoeken:

  1. Wat kan SURF inhoudelijk betekenen voor de hogescholen en in het bijzonder voor de Raden van Toezicht. Welke ervaringen heeft SURF inzake cyberaanvallen. Vanuit Surf zijn aanwezig: Jet de Ranitz en Floor Jas.
  2. Casuïstiek: ervaringen en optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen en dan met name gericht op het aspect ‘losgeld’ betalen. Reflectie door de deelnemers vanuit de volgende instellingen: Maastricht University: Michiel Borgers (CIO), ROC Mondriaan: Hans Schutte, voorzitter CvB en Marcel Kropmans, directeur ICT en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Peter van Laarhoven, voorzitter RvT.

Van meerdere hogescholen is de vragenlijst over professionalisering, welke was bijgesloten bij de aparte Nieuwsbrief, reeds ontvangen. Indien uw Raad van Toezicht nog niet gereageerd heeft, kunt u de lijst nog invullen en terugsturen tot en met maandag 28 maart. De uitkomsten komen aan de orde op de ALV van juni.

Het Rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht wordt nog deze maand verwacht.

Eind januari heeft minister Dijkgraaf, in zijn allereerste debat, de zorgen bij de Kamerleden over het verdwijnen van de speciale rechtbank voor het hoger onderwijs weten te mitigeren. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) wordt ondergebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
bij de Raad van State en in de praktijk zal blijken dat in de nieuwe situatie de beoordelaars dezelfde personen zijn.

SURF publiceerde in de maand februari het trendrapport ‘Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs’: wat zijn de kansen en uitdagingen. Met dit leermateriaal worden kansen gecreëerd in het onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Besproken wordt wat adaptief leermateriaal precies is en wat de kansen en de risico’s in de praktijk zijn.

Naar verwachting treedt op 1 augustus 2022 ‘het wetsvoorstel tot implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Het verrichten van nevenwerkzaamheden door een werknemer (dus ook bestuurders) kan dan niet....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 22 maart 2022

Het thema van deze Nieuwsbrief is eerder aangekondigd. Het bestuur informeert de leden van de VTH over de scholingsinitiatieven die in de achterliggende jaren genomen zijn. Aandacht voor de professionalisering van de Raden van Toezicht is door de leden van de VTH expliciet benoemd als een belangrijke taakstelling voor het bestuur.

Het bestuur wil de leden van de VTH meer betrekken bij de planvorming en ontwikkeling van de professionaliseringsagenda voor het komend jaar. Een vragenlijst hieromtrent is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief: vragenlijst professionalisering VTH

De uitnodiging aan de Raden van Toezicht is om de Nieuwsbrief en bijlage te agenderen voor een overleg in uw vergadering.

Lees de volledige Nieuwsbrief januari 2022 - PROFESSIONALISERING VAN RADEN VAN TOEZICHT

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 28 januari 2022

Hoewel nog net in de maand januari wenst het bestuur alle leden een voorspoedig en vooral gezond 2022 en spreekt het de wens uit elkaar fysiek in de ALV van donderdag 9 juni van 17.30-20.15 uur te mogen ontmoeten. De nieuwe minister van OCW is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Ofschoon reeds meerdere leden zich hebben aangemeld, is het nog steeds mogelijk om zich op te geven voor het webinar over de verantwoording van de  kwaliteitsafspraken/middelen in het jaarverslag. Het webinar wordt gehouden op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur en wordt verzorgd door de NVAO. Namens het bestuur van de VH zal de heer J. Houtman, voorzitter van het CvB van Fontys, aanwezig zijn. Opgeven graag bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van naam en de naam van de hogeschool.

Separaat van deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort een speciale nieuwsbrief, welke geheel gewijd is aan professionalisering van de Raden van Toezicht. Daarbij is ook een vragenlijst gesloten met het verzoek deze ingevuld terug te sturen aan het secretariaat.

Om in de jaarverslagen 2021 een uniforme opgave te verkrijgen van de leden van de Raden van Toezicht van elke hogeschool is in overleg met de voorzitter van OSHINE het onderstaande format opgesteld. Wij verzoeken u hiervoor onderstaand format te gebruiken, dat in lijn is met artikel III.1.4. van de Branchecode Goed Bestuur.

Nogmaals het verzoek aan de leden en met name aan de secretarissen om aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl) de mailadressen van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool door te geven zodat over een volledig en geactualiseerd overzicht kan worden beschikt.

Het bestuur komt in februari met een reactie op het evaluatierapport van de Commissie Schnabel over de Code Goed Bestuur. Het bestuur is van plan hierover een webinar te organiseren.

Het bestuur is bezig met het organiseren van het tweede webinar over cyberveiligheid mede verzorgd door SURF. Indien mogelijk wordt hierin aparte aandacht besteed aan...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 28 januari 2022