Spring naar inhoud

Hét kennisinstituut aan de Zeeuwse kust!

HZ University of Applied Sciences (HZ) is hét kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de provincie Zeeland, met een unieke ligging aan de Zeeuwse kust. Volgens de Keuzegids HBO Voltijd behoort HZ tot één van de beste hogescholen van Nederland. Ruim 4700 studenten volgen bij ons een voltijd-, deeltijd-opleiding op bachelor niveau, een opleiding op associate degree niveau of een master opleiding. Ook kunnen studenten kiezen voor vervolgtrajecten en zo mogelijk in combinatie met werken en leren. De HZ is gevestigd in Vlissingen, Middelburg en Roosendaal.

Vanwege het vertrek per 1 juli 2019 van een statutair niet herbenoembaar lid van de Raad van Toezicht, is HZ op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht (vrouw/man)

U beschikt over ervaring op het gebied onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg (bij voorkeur in het hoger onderwijs). Daarnaast draagt u of heeft u eindverantwoordelijkheid gedragen binnen een grote organisatie. U beschikt over een relatienetwerk binnen of buiten de regio. Zie verder bijgevoegd overzicht met daarin de profielkenmerken van de Raad van Toezicht.

Op voordracht van de Hogeschoolraad (medezeggenschapsorgaan) wordt u door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van 4 jaar.

Als lid Raad van Toezicht heeft u de taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken betreffende HZ. U staat tevens het College van Bestuur bij met raad en advies. U bent kritische partner van het college. Ten slotte bent u als lid van de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur. Deze taken vervult u in collegiaal verband met de andere leden van de Raad van Toezicht. Elk lid van de Raad van Toezicht is tevens lid van een of meerdere RvT-commissies. U gaat in ieder geval deelnemen in de Commissie Kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht onderzoek en valorisatie. Op uw werkzaamheden is van toepassing de Branchecode Goed Bestuur van het HBO, de statuten van de stichting HZ en het bestuurs- en beheersreglement van de HZ.

Als lid van de Raad van Toezicht vergadert u minimaal zes keer per jaar met het College van Bestuur, exclusief eventuele ingelaste vergaderingen. Daarnaast kan het zijn dat u met de andere leden Raad van Toezicht bijeenkomt voor een onderling overleg. U neemt deel aan diverse commissievergaderingen. Voorts is er tweemaal per jaar een overleg met de Hogeschoolraad.

Meer informatie
Algemene informatie over HZ treft u aan op www.hz.nl, waar onder andere de jaarverslagen zijn gepubliceerd. Voor een algemene oriëntatie kunt u contact opnemen met de heer J.L. Dane MSc. BA, voorzitter College van Bestuur (j.l.dane@hz.nl) en mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht (ajgpoppelaars@zeelandnet.nl).

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot en met 21 september 2019 onder vermelding van “vacature RvT” richten aan de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences, Postbus 364, 4380 AJ Vlissingen of per mail toezenden aan de secretaris van de Raad van Toezicht, mr. M. de Klerk (m.de.klerk@hz.nl).

 • Het secretariaat en de financiële administratie van de VTH zijn overgedragen van de VH aan APPR in Naarden.
 • Ingesteld is de begeleidingscommissie voor de modelarbeidsovereenkomst. Deze bestaat uit de heer R. de Jong, bestuurslid, de heer A. Boudewijn, secretaris NHL/Stenden en de heer J. Uijterwijk, secretaris VTH.
 • Overleg is geweest met de VH over de actualisering van de governance code HBO
 • De secretaris is eind september aanwezig op het ministerie van BZK in het kader van de evaluatie van de WNT
 • Verschenen is de notitie ‘Professionals voor morgen Strategische agenda’, Vereniging Hogescholen 2019 – 2023
 • Het rapport ‘Wissels om’ is gepubliceerd van de Commissie Van Rijn inzake de bekostiging van het hoger onderwijs
 • Op 1 juli heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter van de Onderwijsraad
 • Verschenen zijn de Nieuwsbrieven 1 en 1a in augustus 2019

Vanaf maandag 26 november is bij de secretaris van de VTH (hans@uijterwijkjg.nl) te bestellen voor een vergoeding van €9,95 de brochure: ‘De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder, Hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het Hbo beter? ‘.

Per exemplaar worden alleen de kosten voor het drukken en verzenden in rekening gebracht. De factuur wordt bij de zending ingesloten.

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. Wel dienen de organen die een rol spelen in de verantwoording over en het toezicht op de besteding van onderwijsgelden, beter toegerust te worden op hun verantwoordelijkheden.

Lees verder op de website van De Onderwijsraad

Het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs functioneert in grote lijnen adequaat. Tegelijkertijd ziet de inspectie ruimte voor verbetering. Zo verdient de betrouwbaarheid van de beoordelingen versterking en dit geldt ook voor het lerend vermogen van het stelsel. Daarnaast zou de professionalisering van de beoordelende vakgenoten, secretarissen en de procescoördinatoren moeten worden vergroot.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in 2017 en het voorjaar van 2018 heeft uitgevoerd naar het functioneren van het Nederlandse accreditatiestelsel. Meer hierover leest u in het rapport 'De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs', dat eind juni  door de inspectie aan de minister is aangeboden. In het rapport hebben we aanbevelingen gedaan over de beoordelingsschaal, het beoordelingskader en de professionalisering en onafhankelijkheid van de visitatiepanels. In september zal de minister een reactie publiceren op het onderzoek.

Download het onderzoek

Aanbevolen is onderstaande publicatie over het onderzoek betreffende onder andere het WO en het HBO:
Koens, L. R. Hofman & J. de Jonge (2018). Drijfveren van onderzoekers. Goed onderzoek staat nog steeds voorop. Den Haag: Rathenau Instituut.

Belangrijkste wijzigingen voor het HBO door het van kracht worden van de Wet versterking bestuurskracht per 1 januari 2017:

 • benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare profielen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt adviesrecht op de vaststelling van die profielen;
 • op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van de bestuurder, heeft het medezeggenschapsorgaan adviesrecht;
 • voor het benoemen van een bestuurder of een nieuw lid van het College van Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding en de ouder- respectievelijk leerling- of studentgeleding van de medezeggenschap zitting neemt;
 • ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder;
 • de opleidingscommissie wordt een formeel medezeggenschapsorgaan en krijgt meer instemmingsrechten betreffende de onderwijsinhoudelijke delen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), alsmede een wettelijk informatie- en initiatiefrecht en wordt toegevoegd als orgaan dat partij kan zijn in een medezeggenschapsgeschil.