Spring naar inhoud

Naam, zetel, doel en leden van de vereniging

De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de kwaliteit van het interne toezicht op het bestuur van de bekostigde hogescholen in Nederland; en

b. het bevorderen van gezamenlijke standpunten ten dienste van het overleg met de rijksoverheid en andere externe partijen, waartoe in ieder geval het overleg over regelingen die de arbeidsvoorwaarden van bestuurders aangaan behoort;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De VTH tracht dit doel te bereiken door :
a. het organiseren van overleg en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de raden van toezicht en
b. het vertegenwoordigen van de raden van toezicht in overleg met externe partijen.

Leden van de vereniging:

Leden van de vereniging zijn de raden van toezicht van de bekostigde hogescholen in Nederland. Iedere raad van toezicht benoemt één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. In beginsel is dit de voorzitter van de desbetreffende raad van toezicht.

De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage onder nummer: 59232706

Het secretariaat is ondergebracht bij HBB te Naarden en het mailadres is vth@hbb.nl.