Spring naar inhoud

Professionalisering

 

Handreiking voor het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO

DEEL 2A:
DOCUMENTANALYSE EN UITKOMSTEN VAN KWALITATIEF ONDERZOEK ACHTERGRONDINFORMATIE EN BESCHOUWINGEN

In 2018 presenteerde de VTH de brochure ‘De vijf kernvragen voor de Toezichthouder, hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek beter?’. Deze notitie is door het veld goed ontvangen en ongeveer 500 exemplaren zijn verspreid onder de leden van de vereniging en vele andere belangstellenden.

Na het uitbrengen van dit eerste deel bleek dat er behoefte is aan een vervolgdeel met meer concretiseringen en voorbeelden zodat de Onderwijs- en Onderzoekscommissies van de Raden van Toezicht direct aan de slag kunnen gaan met concrete handvatten. Een publicatie die duidelijkheid geeft over de rollen en werkwijzen zodat de commissies hun werk nog beter kunnen doen, die onderlinge vergelijking mogelijk maakt en bijdraagt aan professioneel toezicht. Een tweede deel dat tevens inzicht geeft aan medewerkers van de hogescholen en aan externe toezichthouders over de rol en functie van de Raad van Toezicht op dit terrein.
Tijdens het traject om te komen tot deze handreiking is besloten om dit deel 2 in twee delen uit te brengen. Het hierbij voorliggende deel 2A bevat de uitkomsten van kwalitatief onderzoek alsmede van documentanalyse op het onderhavige terrein. Ook zijn in dit deel 2A verschillende voorbeelden opgenomen om zaken nader te adstrueren. Het bevat naast achtergrondinformatie en beschouwingen, een beschrijving van de huidige praktijk en vormt daarmee de basis voor deel 2B. Voor het samenstellen van deel B is ook gebruikgemaakt van allerlei niet direct traceerbare informatie en bronnen. Dit deel is daarmee de praktische handleiding geworden die de elementen bevat waarmee de O&O-commissie direct aan de slag kan.
Dit deel 2B, de praktische handleiding, draagt de titel: ‘De Onderwijs & Onderzoekscommissie in de branding, een (golf)slag voorwaarts in professioneel toezichthouden’.

We bieden beide delen graag aan de leden van de VTH en aan de Colleges van Bestuur, alsmede aan de medewerkers van deze instellingen en aan relevante externen aan.

We danken allen die hun medewerking hebben verleend aan de totstandbrenging van deze publicatie en het ministerie van OCW die het financieel mogelijk maakte.

Bilthoven/Amsterdam/Zeist, 19 juni 2020
Namens het bestuur,
Prof. Dr. Guus van Montfort, voorzitter
Prof. Dr. Yvonne Burger, voorzitter begeleidingscommissie en lid van het bestuur
Dr. Hans Uijterwijk, secretaris van de begeleidingscommissie en secretaris van het bestuur

Lees de volledige Handreiking (deel 2A)


DEEL 2B: de onderwijs- & onderzoekscommissie in de branding, een (golf)slag voorwaarts in professioneel toezichthouden

Het hier gepresenteerde deel 2B met de titel ‘De Onderwijs- en Onderzoekscommissie in de branding, een (golf)slag voorwaarts in professioneel toezichthouden’ is een overzicht van de stand van zaken anno 2020 van toezicht op O&O, aangevuld met aanbevelingen voor een praktische handleiding. Bijlage 2 geeft bovendien een checklist in alfabetische volgorde om te bezien of alle facetten van een O&O-commissie wel zijn onderkend. Wij bieden beide delen aan de leden van de VTH en aan de Colleges van Bestuur (CvB), alsmede aan lectoren, docenten en stafleden van deze instellingen en aan relevante externen aan. De combinatie van de twee delen geeft een goed beeld en handvat om als O&O-commissie en RvT als geheel aan de slag te gaan en voor internen en externen een doorkijk naar de rol en functie van de RvT op dit gebied.

Lees de volledige Handreiking (deel 2B)