Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuwsbrief VTH – mei 2024

Nieuwsbrief VTH – mei 2024

Nieuws uit onze vereniging

Bijeenkomst Zwolle
Op 27 juni aanstaande vindt op Hogeschool VIAA in Zwolle de eerste themabijeenkomst van dit jaar plaats. Het thema is de regionale rol van hogescholen. Inleiders zijn Angelien Sanderman, voorzitter van de VH-werkgroep Vitale Regio’s en René Smit, bestuurder en toezichthouder in zorg en onderwijs. Bij aanvang staat een lichte maaltijd voor u klaar. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij ons secretariaat.

Lunch-Webinar Regeerakkoord
Het bestuur is voornemens een lunch-Webinar te organiseren met als thema hoger beroepsonderwijs in het Regeerakkoord. Zodra hier meer over bekend is, ontvangt u een uitnodiging.

Vacature bestuur VTH
Vanaf 1 januari 2025 ontstaat binnen het VTH-bestuur een vacature vanwege het vertrek van Ton Bestebreur. Zijn zittingstermijn als toezichthouder bij de Iselinge hogeschool loopt op deze datum af, en daarmee ook zijn termijn als VTH-bestuurder. Het VTH-bestuur nodigt geïnteresseerden voor deze vacature uit zich te melden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijk RvT-lid van een kleine, mono sectorale hogeschool. Nadere informatie kan verkregen worden bij Peter van Laarhoven, voorzitter van de VTH: pjmvanlaarhoven@gmail.com

Seminar en Algemene Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ALV staat gepland op 14 november aanstaande. Naast huishoudelijke onderwerpen, willen we tijdens dit overleg met u in gesprek gaan over de renumeratie van toezichthouders. Aansluitend op de ALV organiseert de VTH samen met de VH een seminar waarvoor zowel toezichthouders als bestuurders zijn uitgenodigd. We delen hier de eerste ervaringen met de nieuwe branchecode. Het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.

Werkgroep professionalisering
De VTH heeft een werkgroep professionalisering ingericht waar mogelijke thema’s voor professionalisering besproken worden. In ons werkprogramma staat beschreven dat wij ons aanbod stap voor stap willen uitbreiden. De werkgroep is samengesteld uit Arti Ramsodit (RvT Hogeschool Leiden), Siebe Riedstra (RvT Hogeschool Inholland), Walter Bak (RvT Windesheim en VTH-bestuurslid) en Susana Menendez (RvT Hogeschool Zeeland en Hogeschool der Kunsten Den Haag).

Laagdrempelige intervisie/klankborden
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u attent gemaakt op ons voornemen een laagdrempelige voorziening in te richten voor beginnende toezichthouders in het hbo. Mocht u als beginnende toezichthouder op een hogeschool interesse hebben om te klankborden met een ervaren bestuurder van een andere RvT, meld u aan! Als u ervaren bent als toezichthouder, en bereid bent om met een beginnende toezichthouder te reflecteren, laat het ons weten!

Collegiaal begeleider van zelfevaluaties
Heeft u interesse om op te treden als collegiaal begeleider van zelfevaluaties van RvT’s van andere hogescholen? Of is uw RvT geïnteresseerd een collegiaal begeleider bij uw zelfevaluatie een rol te geven? Meld u bij onze secretaris!

Oproep: deel uw goede praktijk van professionalisering!
Onze Nieuwsbrieven en onze website bieden gelegenheid voor het delen van goede praktijken van professionalisering. Heeft uw RvT hier een voorbeeld van? Laat het ons weten!

Recente benoemingen van nieuwe leden van Raden van Toezicht op hogescholen

 • Per 1 juli start mw. B. (Bianca) de Jong-Muhren MSc RA als lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht
 • Drs. Mw. C.J. (Carla) van der Weerdt-Norder is gestart als lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Per 1 maart 2024 is mw. R. (Roosje) Klap benoemd als lid Raad van Toezicht van de Gerrit Rietveld Academie
Nieuws uit het hoger beroepsonderwijs

Donderdag 16 mei hebben de PVV, VVD, BBB en NSC het hoofdlijnenakkoord voor 2024 tot 2028 gepresenteerd. Voor het hoger onderwijs zijn de belangrijkste onderdelen uit het hoofdlijnenakkoord:

 • Een beperking van studiemigratie in het hoger onderwijs in de bachelorfase, met
  uitzondering van studies waar arbeidsmarkttekorten zijn, rekening houdend met lokale
  omstandigheden (hoe groter de problemen, hoe meer beperkingen)
 • Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands, een numerus
  fixus voor buitenlandse studenten, beperking tot het verkrijgen van een basisbeurs en
  verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten
 • Bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid wordt weer een kerntaak van hogescholen en universiteiten. De ‘verengelsing’ wordt teruggedrongen, met strategische uitzonderingen voor opleidingen voor tekortberoepen.
 • Het bindend studieadvies wordt niet versoepeld en selectie aan de poort blijft onverminderd mogelijk
 • Er komen losse Pabo-opleidingen voor het jonge en oudere kind (naast de huidige pabo’s?);
 • Er wordt deels een capaciteitsbekostiging geïntroduceerd om opleidingen overeind te houden die krimpende studentenaantallen hebben, maar voor de arbeidsmarkt of regio belangrijk zijn
 • Er komt een eenmalige tegemoetkoming voor studenten die hebben gestudeerd onder het sociaal leenstelsel.

De financiële paragraaf maakt duidelijk dat er forse bezuinigingen in het hoger onderwijs wordt doorgevoerd:

 • Korting met 1,1 miljard en na 2031 volledig stopzetten van het Fonds Onderzoek & Wetenschap: deze maatregel treft vooral universiteiten. Hogescholen ontvangen, als onderdeel Bestuursakkoord 2022, uit dit fonds tot en met 2031 jaarlijks 35 miljoen ter ondersteuning voor praktijkgericht onderzoek. De Stichting Innovatie Alliantie (SIA), die onderzoeksmiddelen voor het hbo beheert, ontvangt uit dit fonds jaarlijks 15 miljoen. Het Fonds vervalt na 2031, waardoor met name de verankering van de onderzoeksfunctie in het hbo een financiële klap krijgt.
 • Doorvoeren van verhogen collegegeld voor langstudeerders waarvoor vanaf 2026 een besparing staat ingeboekt van -300 miljoen (hbo en wo tezamen);
 • Vermindering internationale studenten in de bacheloropleidingen: wat de komende jaren oplopend eveneens een structurele besparing moet gaan opleveren van -300 miljoen (hbo en wo tezamen);
 • Afschaffen OV-vergoeding voor studenten in het buitenland: wat oplopend een structurele besparing moet gaan opleveren van -30 miljoen (hbo en wo tezamen);
 • Stopzetten van de aanvraagrondes 4 en 5 van het groeifonds: diverse hogescholen participeren al in projecten die in eerdere aanvraagrondes zijn gehonoreerd, onder andere op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Het is nog onduidelijk hoeveel hogescholen geraakt worden door het stopzetten van de laatste twee rondes;
 • Naast deze specifiek genoemde bezuinigingen voor het hoger onderwijs staat in het financiële overzicht ook een generieke taakstelling voor subsidies die vanuit de overheid verstrekt worden. Hiervan is nog niet duidelijk of door deze taakstelling ook subsidies aan hogescholen (en uitvoerdersorganisaties zoals de Nuffic) worden verminderd of stopgezet.

Het gepresenteerde financieel kader bevat nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld of het wel mogelijk is om EU-afdracht te verminderen en te bezuinigen op het rijksapparaat. De brede opvatting is daarom dat, als deze voorgenomen besparingen niet gerealiseerd kunnen worden, de kans bestaat dat de onderwijssector de komende jaren….

Lees de volledige Nieuwbrief mei 2024