Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuwsbrief VTH – februari 2024

Nieuwsbrief VTH – februari 2024

Nieuws uit onze vereniging

Werkprogramma VTH 2024
De VTH is dit nieuwe jaar gestart met ambitieuze plannen. Die plannen zijn in belangrijke mate tot stand gekomen vanuit de input uit de regionale bijeenkomsten eind vorig jaar. Zoals toegezegd op onze laatste ledenvergadering van november ’23, hebben we een werkprogramma opgesteld voor 2024 met daarin een flinke uitbreiding van onze activiteiten. Dit werkprogramma is in een separate bijlage meegestuurd. Belangrijk uitgangspunt in het plan is dat wij samen met u tot een invulling willen komen van thema’s voor onze regionale bijeenkomsten en webinars. In ons werkprogramma zijn op basis van de thema’s die door de leden zijn ingebracht, al enkele suggesties voor invulling gedaan.

Welke RvT’s willen samen met ons de vier regionale bijeenkomsten organiseren, waarbij u als gastheer optreedt en in overleg met ons het thema voordraagt en de invulling van het programma mee helpt vormgeven? Wellicht in combinatie met een reeds door u geplande activiteit of thema die u zou willen delen met collega’s uit het land.

Uw reactie kunt u uiterlijk 16 februari ’24 sturen aan onze secretaris. De data voor de bijeenkomsten worden in nader overleg zo spoedig mogelijk vastgelegd.

Webinars
We hebben voor 2024 drie webinars gepland met als thema’s: regeerakkoord (te houden kort na de installatie van het nieuwe kabinet), remuneratiecommissie (kort na de zomer) en toezicht houden op privacy (met casussen en toelichting van de recente handreiking Autoriteit Persoonsgegevens).

VTH-Academie
Het werkprogramma geeft ook informatie over modules die we vanuit de VTH-Academie aanbieden. Naast een aanbod dat zich specifiek richt op onze sector, is op onze website het volledige aanbod te vinden voor toezichthouders uit onderwijs, zorg & welzijn en woningbouw.
Zie: https://vthacademie.nl/

Laagdrempelige intervisie/klankborden
Voor beginnende toezichthouders in het hbo willen we een laagdrempelige voorziening treffen om in contact te komen met ervaren toezichthouders.

Meld u aan als u als beginnende toezichthouder op een hogeschool interesse zou hebben om te klankborden met een ervaren bestuurder van een andere RvT. Als u ervaren bent als toezichthouder, en bereid bent om met een beginnende toezichthouder te reflecteren, meld u ook aan! Wij richten een laagdrempelige voorziening in en zorgen voor het in verbinding brengen van geïnteresseerden.

Sociale Veiligheid
Afgelopen december vond de eerste module voor toezichthouders van hogescholen plaats met als thema Sociale Veiligheid. In een bijlage bij deze nieuwsbrief is een korte terugblik met (zeer positieve!) ervaringen van de deelnemers opgenomen. Deze cursus wordt in 2024 tweemaal herhaald.

Het thema Sociale Veiligheid blijft onverminderd actueel, niet alleen vanwege diverse incidenten op hogescholen en universiteiten die in de publiciteit terecht komen. Op 24 januari ’24 heeft Regeringscommissaris Mariëtte Hamer haar rapport aangeboden aan demissionair-minister Dijkgraaf. Eén van de aanbevelingen betreft de versterking van het toezicht op sociale veiligheid.
https://www.rcgog.nl/publicaties/brieven/2024/01/24/advies-aan-de-demissionair-minister-van-ocwover-de-aanpak-van-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld-in-het-hogeronderwijs-en-de-wetenschap

ALV en Seminar Branchecode – 14 november ‘24
In 2024 is er één Algemene Ledenvergadering die gecombineerd wordt met een seminar. Het seminar organiseren we opnieuw samen met de Vereniging Hogescholen. De eerste ervaringen met de nieuwe Branchecode delen we in het gezelschap van toezichthouders en bestuurders. Het precieze programma wordt later dit voorjaar bekend gemaakt.

Contributie VTH
Tijdens de laatste ledenvergadering is het voorstel ingebracht een staffel in te voeren in de contributiesystematiek van de VTH. Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord gegaan. RvTvertegenwoordigers van grote hogescholen gaven aan dat de staffel weliswaar betekent dat zij meer contributie moeten betalen, maar dat zij dit redelijk vinden, omdat hiermee kleinere hogescholen ontlast worden. Voor het kerstreces zijn alle RvT’s geïnformeerd over deze wijziging. Bij deze Nieuwsbrief zijn de notulen van onze laatste ALV bijgevoegd. Hier vindt u de toelichting op de staffel.

Statutenwijziging
Voor het kerstreces zijn RvT’s, als vervolg op de procedure die in onze ALV was overeengekomen, verzocht te reageren op ons verzoek in te stemmen met de voorliggende nieuwe statuten. In de notulen van deze ALV, eveneens bijgevoegd, wordt hier nader op ingegaan. De gewijzigde statuten zijn…

Lees de volledige Nieuwbrief februari 2024