Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuwsbrief 1 – 31 januari 2023

Nieuwsbrief 1 – 31 januari 2023

Vereniging en Bestuur:
Met voldoening kan het bestuur mededelen dat, naast de tussentijdse benoeming van Vincent van Stijn per 1 februari tot lid van het bestuur, op de ALV van juni de voordracht kan geschieden van twee nieuwe kandidaat bestuursleden. Hiermede wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aftreden van twee huidige leden van het bestuur.
Ook op deze plaats veel dank aan Rinse de Jong voor het vele jaren vervullen van de functie van penningmeester en veel succes voor Vincent van Stijn als zijn opvolger.

Zoals ook al in een apart bericht is medegedeeld, is Arian van Staa per 1 februari 2023 benoemd tot (ambtelijk) secretaris van (het bestuur) van de VTH. Het bestuur wenst Arian veel succes in deze functie. Het mailadres van de nieuwe secretaris is: info@vth.nu.
Het bestuur van de VTH hecht eraan om Hans Uijterwijk bijzonder te bedanken voor zijn zeer grote inzet voor onze vereniging. Hij heeft dit gedaan met een zeer grote persoonlijke betrokkenheid en met een tomeloze energie. Wij hebben zeer kunnen profiteren van zijn ongelooflijk groot netwerk in de ‘onderwijswereld’. Hans heeft een grote bijdrage gehad in de positionering van onze startende vereniging.

Het bestuur is in gesprek met het bureau HBB te Naarden om nieuwe afspraken te maken over de ondersteunende en secretariële ondersteuning door dit bureau.

Gegeven de wisselingen in de samenstelling van het bestuur is besloten om de regionale rondetafelgesprekken met leden van de Raden van Toezicht in het najaar van 2023 te plannen. Tijdens de ALV van juni wordt dit nader toegelicht.

In de ALV van juni wil het bestuur aandacht besteden aan het rapport van de Commissie Bormans ‘Focus op professie’ en opnieuw de directeur HO&S van OCW uitnodigen inzake de voortgang van de nota over het toekomstperspectief van het hoger onderwijs.

Het bestuur is nog in overleg met Avicenna om de samenwerkingsovereenkomst te bespreken.

De Wet Normering Topinkomens:
Na twee jaar, het was een controversieel onderwerp, heeft de minister op 26 januari 2023 de brief van het bestuur beantwoord over ontwikkelingen in het HBO en de effecten hiervan voor de WNT in onze sector. Gewezen was op de invoering van de Ad, de PD, de toename van de onderzoekscomponent en de  internationalisering. Hierdoor is de overeenkomst tussen HBO en WO juist toegenomen en is een gelijke methodiek op zijn plaats. De minister erkent dit, maar wijst onze gedachtegang af, omdat er een verschil is in relatieve omvang van de toepassing van onderzoek en het promotierecht in de HBO-sector ten opzichte van de WO-sector. Volgens Dijkgraaf volgt de factor 3 voor WO-sectoren uit het feit dat in het WO binnen een sector het onderwijs per definitie verbonden is aan fundamenteel (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en uit het feit dat de doctorgraad mag worden verleend.
Overigens zien beide ministers van OCW geen reden om op basis van het onderzoek van SEOR in alle onderwijssectoren aanpassingen door te voeren in de regeling.
Het bestuur beraadt zicht nog op vervolgstappen.

Nieuwjaarsbijeenkomst VH op donderdag 26 januari 2023:
Voor deze bijeenkomst was minister Dijkgraaf uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken. Zijn toespraak begon met de vraag of ons stelsel niet toe is aan een nieuwe inrichting. In het nieuwe stelsel moet het uitgangspunt zijn de ‘fundamentele gelijkwaardigheid’. Hij riep de genodigden op om hun invloed de komende maanden te doen gelden in dit traject. De minister draagt het HBO een
warm hart toe en benadrukte dat de ‘waaier gedachte’ die hij heeft geïntroduceerd inmiddels breed omarmd wordt door alle geledingen in het stelsel. Deze gedachte is een goed vertrekpunt om…

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 31 januari 2023