Spring naar inhoud

Afgelopen juni lanceerden wij de VTH Academie met als doel het professionaliseren van het toezicht in het HBO te ondersteunen, onder meer door een aanbod te ontwikkelen dat zich specifiek richt op actuele vraagstukken binnen hogescholen. Sociale veiligheid is zo’n vraagstuk, waarover de Inspectie van het Onderwijs in een recent rapport meldt dat er sinds enkele jaren veel klachten binnenkomen over onveilige leeromgevingen binnen hogescholen, in het bijzonder binnen kunstopleidingen.

De eerste opleiding voor toezichthouders van hogescholen richt zich op dit thema en zal plaatsvinden op donderdag 7 december aanstaande. Alie Kuiper gaat in deze opleiding Integrale aanpak van ongewenste omgangsvormen dieper in gesprek met toezichthouders uit het HBO over de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de RvT bij dit thema en op vragen hoe toezicht op monitoring en borging van dit beleid plaats kan vinden.

 

Nieuw bestuur
Tijdens de ALV van 22 juni 2023 is afscheid genomen van Guus van Montfort en van Yvonne Burger. Ook van Peter Verleg, gedelegeerde van het bestuur, is afscheid genomen. Guus is vijf jaar voorzitter van onze vereniging geweest. Zijn termijn loopt op 1 augustus af, omdat op dat moment ook zijn functie als voorzitter RvT van de Hogeschool Utrecht eindigt. Wij danken Guus voor zijn grote inzet voor onze vereniging en wensen hem alles goeds toe. Ook Yvonne en Peter bedanken we voor hun inzet op met name het dossier professionalisering.

Eind vorig jaar is gestart met de werving van nieuwe leden. Vincent van Stijn, Walter Bak en Susana Menendez hebben toen hun interesse kenbaar gemaakt. Eerder dit jaar is via een schriftelijke procedure Vincent van Stijn al benoemd als penningmeester. De ALV heeft Walter Bak en Susana Menendez benoemd als nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur heeft Peter van Laarhoven uit zijn midden voorgedragen om de voorzittersrol in te nemen. De ALV heeft hiermee ingestemd.

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het VTH-bestuur is als volgt:

Walter Bak – professionalisering/Programmaraad VTH-Academie
Ton Bestebreur – werkgeversrol (samen met Vincent van Stijn)
Peter van Laarhoven – voorzitter - externe relaties
Susana Menendez– professionalisering/Programmaraad VTH-Academie
Vincent van Stijn – penningmeester & werkgeversrol
Arian van Staa – algemeen secretaris

Start VTH-Academie
Op 22 juni 2023 hebben we de VTH-Academie gelanceerd. Onze VTH Academie stimuleert toezichthouders om zich verder te ontwikkelen samen met toezichthouders van andere hogescholen. De VTH-Academie biedt een....

Lees de volledige Nieuwbrief 14 juli 2023

VTH Academie
De VTH heeft tijdens het Symposium op 22 juni 2023 de VTH Academie gelanceerd. Onze VTH Academie stimuleert toezichthouders om zich verder te ontwikkelen in het vak van toezichthouders samen met toezichthouders van andere hogescholen. De VTH Academie biedt daartoe een uitgebalanceerd opleidingsprogramma voor de minder en meer ervaren toezichthouders van hogescholen. De opleidingen en leergangen gaan in op actuele thema’s en ontwikkelingen in de sector en in het toezichthouden in het algemeen. Een Programmaraad, bestaande uit leden van de VTH, dragen zorg voor de inbreng van actuele thema’s. Het cursusaanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Wij hopen u met ons ruime opleidingsaanbod te inspireren, te verrijken en zo bij te dragen aan uw professionalisering als toezichthouder.

De VTH werkt samen met Avicenna Academie voor Leiderschap die als regiepartner fungeert voor de VTH Academie. Zij verzorgen tevens opleidingen voor toezichthouders in het onderwijs en kinderopvang, woningcorporaties en zorg. Diverse leergangen van Avicenaa staan open voor toezichthouders van verschillende branches.

De leden van de VTH kunnen tegen een ledentarief de opleidingen en leergangen van de VTH Academie volgen.

Cursusaanbod
De eerste leergang die zich specifiek richt op toezichthouders in het hbo vindt 7 december plaats en heeft als thema Sociale Veiligheid. De komende periode zal het aanbod gericht op toezichthouden op hogescholen verder uitgebouwd worden.

Bekijk hier het opleidingsaanbod van de VTH Academie.

Link website: https://vthacademie.nl/

Actualiteit

Staat van het Onderwijs

Begin mei heeft de Inspectie het jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs gepubliceerd. In het hoofdstuk over het hoger onderwijs signaleert de inspectie diverse ontwikkelingen de toegenomen uitval, gebrekkige schriftelijke vaardigheden van studenten, sociale onveiligheid, blinde vlekken in kwaliteitsbewaking, onvoldoende stagebegeleiding en de gebrekkige participatie van studenten in medezeggenschap. De inspectie herhaalt haar constatering dat de WHW verouderd is en tot onduidelijkheid leidt: “Tijdens onderzoeken blijkt dat instellingen soms de grenzen van de wet opzoeken en die grenzen zijn lang niet altijd duidelijk. Interpretatie in de geest van de wet is lastig als die wet uit een tijd stamt waarin internationalisering en digitalisering nauwelijks een rol speelden. Dat levert een risico op voor de studenten, een gebrekkig handhavingsinstrumentarium voor de inspectie en onzekerheid...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 30 mei 2023

Actualiteit

Toekomstverkenning stelsel

Deze maand vinden, op initiatief van de minister Dijkgraaf, verschillende consultatierondes plaats in het kader van de toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. Het ministerie van OCW heeft aan een consortium van vijf consultantbureaus de opdracht verstrekt te verkennen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek in 2040 eruit moeten zien. De Universiteiten van Nederland (UNL) heeft op zijn website een zestal ambities en aandachtspunten gepubliceerd. De Vereniging Hogescholen heeft zeer recent een position paper opgesteld met haar ambities voor het toekomstige bestel (dit paper is (nog) niet beschikbaar op de website). De planning is dat het consortium het eindrapport voor de zomer verstuurt aan de Tweede Kamer. De beleidsreactie van de minister is voorzien..

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 24 maart 2023