Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 18 januari zijn aan de orde geweest:

  • Verschillende notities en brieven van het ministerie van OCW en andere ministeries, de VH en de NVAO onder andere over de macrodoelmatigheid, het rapport over de toestand van de financiering, doelmatigheid en de kosten in het mbo, hbo en wo, de signaleringswaarden van het eigen publieke vermogen van de instellingen, de brief over de monitoring van de jaarverslagen betreffende de rapportage over de kwaliteitsafspraken, de visie over de lectoraten, de aanpassing van het declaratiereglement voor bestuurders, de evaluatie van de WNT en het monitoringsverslag branchecode 2018.
  • De inhoudelijke voortgang en de mogelijkheden/suggesties voor het tweede deel van de Algemene Ledenvergadering, welke nog moet worden gepland.
  • Onderwerpen voor de Nieuwsbrief van eind januari 2021.
  • De voortgang van het professionaliseringsprogramma 2021: dit programma gaat NIET door gegeven de huidige omstandigheden.
  • De tekst van het jaarverslag 2020 en de aanpak van de jaarrekening 2020.
  • Verschillende punten voor de agenda van de komende ALV, onder andere over het niet kunnen laten doorgaan van de zelfevaluaties van de Raden van Toezicht.

In het schriftelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 heeft besluitvorming door de leden plaatsgevonden over onderstaande punten:

  • De jaarstukken 2019 werden goedgekeurd en daardoor werd decharge verleend aan het bestuur.
  • De begroting 2021 werd vastgesteld.
  • Twee leden mevrouw Anneke Hogenstijn en de heer Toine Poppelaars werden benoemd tot leden van de kascommissie 2020.