Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van donderdag 14 mei 2020 kwamen onderstaande zaken aan de orde:

 • Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar vergoedingen en declaraties van bestuurders, de factsheet van het Rathenau Instituut over praktijkgericht onderzoek in het HBO en het servicedocument hoger onderwijs van het ministerie van OCW.
 • Het vaststellen van de nieuwe datum van de ALV op donderdag 1 oktober van 14.30 tot 15.30 uur in DOMSTAD te Utrecht; de agenda voor deze bijeenkomst verschijnt rond Prinsjesdag.
 • Het vaststellen van de definitieve begroting 2020 welke ongewijzigd is in vergelijking met de voorlopige begroting over dit jaar.
 • Het idee om een servicedocument op te stellen voor de Raden van Toezicht in deze bijzondere tijd en de leden uit te nodigen hierop te reageren. Zie de NIEUWSbrief van mei/juni 2020.
 • Het bespreken van de concepttekst van het rapport van de NSOB over de secretaris in het HBO en zijn rol bij de professionalisering van de leden van de Raden van Toezicht.
 • Het bespreken van de voortgang van het onderzoek van het Zijlstra Center over het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO.
 • Het vaststellen van het scholingsprogramma 2020/2021.

Tijdens de Algemene Vergadering van donderdag 14 november 2019 kwamen onderstaande zaken aan de orde in aanwezigheid van de minister van OCW mevrouw Van Engelshoven  en de directeur HO&S Feite Hofman, alsmede de heer Bas de Koning en mevrouw Tessa Bijvank (projectleider Strategische Agenda, SA) van OCW en namens de VH Anneloes Verhoeven:

 • de presentatie op hoofdlijnen met de vier thema’s inzake de SA
 • een inhoudelijke discussie tussen de minister en de ongeveer dertig aanwezige leden over onder andere : het begrip studentsucces, de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, de uitbouw van de HBO-master, de ondersteuning van de data-architectuur, het bevorderen van ‘bench learning’, de implicaties van de vergroting van de vaste voet in de bekostiging, waardoor de reserves kunnen worden teruggedrongen, omdat de stabiliteit groter wordt (project ‘Onderwijsgeld’).  Verder: het toezichthouden met een beleidsrijke blik, maatschappelijke problemen in het HBO, de administratieve rompslomp, matching in plaats van selectie , de levensvatbaarheid van het accreditatiestelsel en de mogelijke komst van het promotierecht in het HBO.

Onderstaande verenigingszaken werden met de leden besproken:

 • het verslag van de ALV van 23 september 2019
 • het vervolg van de notitie over de VTH
 • samenwerking met de VH, onder andere inzake een symposium over ‘Governance 3.0’op donderdag 16 april 2020
 • de voortgang van de twee onderzoeken door de NSOB en het Zijlstra Center
 • de voorlopige begroting 2020 werd door de leden vastgesteld
 • een oproep voor de vacature in de kascommissie 2019
 • de stand van zaken betreffende de governance code HBO en de participatie van de VTH in een evaluatietraject.

In 2020 zijn de ALV’s op donderdag 11 juni en op donderdag 19 november van 17.30 tot uiterlijk 20.30 uur te Utrecht.