Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

In 2019 zijn de Algemene Ledenvergaderingen in Hotel Park Plaza te Utrecht en wel van 17.30/18.00 tot in principe 20.00 uur op:

MAANDAG 25 MAART, DONDERDAG 6 JUNI en op DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019

De Bestuursvergaderingen zijn op: donderdag 24 januari, maandag 18 februari, maandag 25 maart, maandag 13 mei, donderdag 6 juni, maandag 16 september, maandag 21 oktober en donderdag 14 november 2019.


Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 13 mei te Amersfoort zijn onderstaande onderwerpen besproken:

 • Overlegpunten met de voorzitter/directeur van de VH op 17 juni
 • Vervolgtraject en de inhoud betreffende de notitie over de ‘VTH nu en in de toekomst’
 • De benoeming van Yvonne Burger tot secretaris van de VTH en haar de portefeuille scholing, professionalisering en onderzoek te laten beheren
 • De opdrachtformulering van deel 2 over het toezichthouden en over de rol en functie van de secretaris
 • De voortgang van de scholingsmodules 1 en 2 van 2019
 • De voortgang van de verdere scholingsmodules in 2019/2020
 • Agenda’s voor de ALV van donderdag 6 juni en van de ALV van donderdag 14 november, de minister van OCW zal bij deze laatste ALV aanwezig zijn
 • Het voordragen van Ton Bestebreur, voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Iselinge, tot bestuurslid van de VTH per 1 januari 2020 als opvolger van Peter Verleg.

In de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 kwamen aan de orde:

 • Diverse mededelingen over overlegsituaties, de aanpassing van de governance code HBO, de evaluatie van de WNT, de overdracht van het secretariaat en de administratie aan APPR te Naarden, de modelarbeidsovereenkomst, de Commissie Van Rijn en de honorering van twee subsidie aanvragen door het departement.
 • Het goedkeuren van de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 en het verlenen van decharge aan het bestuur. Met dank aan de leden van de kascommissie.
 • Het vaststellen van de definitieve begroting 2019 met een contributieverhoging voor de leden.
 • Een uitvoerige discussie over de nota ‘VTH nu en in de toekomst’ met als resultaat dat een aangepaste versie van deze nota wordt opgesteld.DE discussie wordt de volgende vergaderingen voortgezet en ook vindt bespreking plaats binnen elke Raad en met het College.
 • Het benoemen van prof. dr. Yvonne Burger per 1 mei als lid van het bestuur van de VTH als opvolger van mevrouw dr. Margo Andriessen.
 • Het bespreken van de notitie inzake de VTH-Academy: op 22 mei de module over de kwaliteitsafspraken, eind juni de module over de arbeidsmarktrelevantie in relatie tot het opleidingsaanbod en in september een introductiecursus. In juni wordt het verdere programma gepresenteerd.
 • Een dankwoord aan de inbreng en inzet van Margo Andriessen als lid van het bestuur van de VTH.