Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 16 maart werd besproken:

 • De voortgang van de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen en van de governance code HBO, alsmede de stand van zaken van het inspectie onderzoek naar declaraties.
 • Verslag werd gedaan van de bijeenkomst met de onderzoekers van SEOR in het kader van de evaluatie van de WNT (zie de nieuwsbrief van maart).
 • Gesproken werd over de voor- en nadelen van de aanstelling van bestuurders in twee periodes van vier jaar. Wat zijn hiervan de gevolgen? Past dit nog in de huidige tijd mede gegeven het kader van de WNT?
 • De jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 werden vastgesteld.
  Yvonne Burger en de secretaris hebben verslag gedaan van de stand van zaken over de twee lopende onderzoeken: de secretaris en de professionalisering van de Raad en deel 2 over het toezichthouden op onderwijs en onderzoek.
 • Besloten werd het symposium te verplaatsen naar donderdag 1 oktober 2020.
 • In het kader van de professionalisering komen er enkele masterclasses, een leergang voor startende toezichthouders en wordt om de een of twee jaar een symposium gehouden. Nadere informatie volgt snel.

Tijdens de Algemene Vergadering van donderdag 14 november 2019 kwamen onderstaande zaken aan de orde in aanwezigheid van de minister van OCW mevrouw Van Engelshoven  en de directeur HO&S Feite Hofman, alsmede de heer Bas de Koning en mevrouw Tessa Bijvank (projectleider Strategische Agenda, SA) van OCW en namens de VH Anneloes Verhoeven:

 • de presentatie op hoofdlijnen met de vier thema’s inzake de SA
 • een inhoudelijke discussie tussen de minister en de ongeveer dertig aanwezige leden over onder andere : het begrip studentsucces, de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, de uitbouw van de HBO-master, de ondersteuning van de data-architectuur, het bevorderen van ‘bench learning’, de implicaties van de vergroting van de vaste voet in de bekostiging, waardoor de reserves kunnen worden teruggedrongen, omdat de stabiliteit groter wordt (project ‘Onderwijsgeld’).  Verder: het toezichthouden met een beleidsrijke blik, maatschappelijke problemen in het HBO, de administratieve rompslomp, matching in plaats van selectie , de levensvatbaarheid van het accreditatiestelsel en de mogelijke komst van het promotierecht in het HBO.

Onderstaande verenigingszaken werden met de leden besproken:

 • het verslag van de ALV van 23 september 2019
 • het vervolg van de notitie over de VTH
 • samenwerking met de VH, onder andere inzake een symposium over ‘Governance 3.0’op donderdag 16 april 2020
 • de voortgang van de twee onderzoeken door de NSOB en het Zijlstra Center
 • de voorlopige begroting 2020 werd door de leden vastgesteld
 • een oproep voor de vacature in de kascommissie 2019
 • de stand van zaken betreffende de governance code HBO en de participatie van de VTH in een evaluatietraject.

In 2020 zijn de ALV’s op donderdag 11 juni en op donderdag 19 november van 17.30 tot uiterlijk 20.30 uur te Utrecht.