Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

In 2019 zijn de Algemene Ledenvergaderingen in Hotel Park Plaza te Utrecht en wel van 17.30/18.00 tot in principe 20.00 uur op:

MAANDAG 25 MAART, DONDERDAG 6 JUNI en op DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019

De Bestuursvergaderingen zijn op: donderdag 24 januari, maandag 14 februari, maandag 25 maart, maandag 13 mei, donderdag 6 juni, maandag 16 september, maandag 21 oktober en donderdag 14 november 2019.

Op de bestuursvergadering van vrijdag 23 november 2018 zijn aan de orde geweest:

 • de inhoud en de organisatie van het jubileumcongres op vrijdagmiddag 23 november 2018;
 • de uitbesteding aan een extern bureau van het secretariaat en de financiële administratie;
 • de Commissie Van Rijn, kennismaking met de nieuwe voorzitter van de VH en het verzoek aan OCW voor aanvullende middelen voor onderzoek naar de positie van de secretarissen van de hogescholen en om een tweede deel uit te brengen inzake toezicht op onderwijs en onderzoek;
 • de arbeidsovereenkomst voor de leden van de Colleges van Bestuur;
 • het vervolg van het scholingstraject;
 • het profiel van twee nieuwe leden van het bestuur van de VTH en
 • het niet laten doorgaan van de ALV in november en het houden van een schriftelijke ronde onder de leden inzake de kascommissie 2018 en de voorlopige begroting 2019.

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 7 juni 2018 zijn de onderstaande zaken besproken. Het verslag hiervan is op donderdag 21 juni aan de leden van de VTH toegestuurd.

 • Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de investeringen uit het eigen vermogen van de instellingen in de kwaliteit van het onderwijs.
 • De inhoud van het gesprek op 30 mei 2018 met de voorzitter en directeur van de VH.
 • Het plan om na verkregen toestemming van de deelnemers het op de website plaatsen van de deelnemers aan de modules van het scholingstraject.
 • De inhoud en opzet van de Jubileumviering op vrijdag 23 november 2018 te Utrecht.
 • De reactie van het bestuur inzake het meetellen van de Ad in de WNT.
 • Het positieve advies van het bestuur om de Raad van Toezicht van elke hogeschool het uniforme declaratiereglement van de VH te laten goedkeuren.
 • Het vragen van goedkeuring om in de statuten van de VTH enkele kleine wijzigingen aan te brengen. De aanwezige leden zijn hier unaniem mee akkoord gegaan. Een tweede extra vergadering is noodzakelijk.
 • Het goedkeuren van de jaarstukken 2017 en het verlenen van decharge aan het bestuur.
 • De checklist voor het jaarverslag 2018 voor de Raden van Toezicht.
 • De presentatie van scheidend voorzitter Pim Breebaart en het dankwoord voor zijn inbreng van de afgelopen 4 ½ jaar.
 • Het benoemen van twee nieuwe bestuursleden, namelijk Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht van de HU en Rinse de Jong, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de HvA.