Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

In 2019 zijn de Algemene Ledenvergaderingen in Hotel Park Plaza te Utrecht en wel van 17.30/18.00 tot in principe 20.00 uur op:

De ALV’s vinden dit jaar nog plaats op maandag 23 september en op donderdag 14 november 2019.

Op 14 november zullen de minister van OCW mevrouw Van Engelshoven en de voorzitter van de VH de heer Limmen aanwezig zijn.

De agenda wordt op een later moment verspreid. Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 21 oktober zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:

 • De notitie over de VTH in de toekomst, een tussenstap ter doorgeleiding voor een schriftelijke reactie van de leden
 • De notitie over de opzet en de inhoud van het scholingsprogramma in 2020/2021
 • De opzet en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019
 • Verschillende korte onderwerpen, zoals de brief van minister Slob over professionalisering van de Raden van Toezicht, de Btw-heffing over de vergoeding van de leden van de Raden van Toezicht en de actualisering van de governance code HBO

In de Algemene Vergadering van maandag 23 september zijn onderstaande onderwerpen besproken:

 • Aan de hand van een presentatie van de heer Van Rosmalen het rapport ‘Wissels om’ van de Commissie Van Rijn inzake de bekostiging van het hoger onderwijs.
 • Aan de hand van een presentatie van prof. dr. Jaap Winter ontwikkelingen in de governance en de mogelijke gevolgen hiervan voor de positionering van de VTH in de toekomst.
 • Beide presentaties en het integrale verslag zijn aan alle leden verstrekt.
 • De heer Bestebreur, lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Iselinge, werd benoemd tot lid van het bestuur per 1 januari 2020 als opvolger van de heer Verleg.
 • De bijgestelde notitie over de positionering van de VTH zal na de bestuursvergadering van 21 oktober aan de leden ter advisering worden gestuurd.

Donderdag 14 november is de ALV in Hotel Park Plaza van 17.30 tot 20.15 uur in aanwezigheid van de minister van OCW mevrouw Van Engelshoven en de voorzitter van de VH Maurice Limmen.
Nadere informatie volgt nog.


Voorlopige agenda van de Algemene Ledenvergadering van de VTH op donderdag 14 november 2019 van 17.30/18.00 tot 20.30 uur in Hotel Park Plaza te Utrecht

Gasten: de minister van OCW en de voorzitter van de VH

GAARNE AANMELDEN BIJ HET SECRETARIAAT: vth@apprhbb.nl met naam en hogeschool

 1. Opening en welkom door de voorzitter van de VTH
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Met de gasten (18.00 tot 20.00 uur):
  - Toelichting en discussie over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek welke in december 2019 verschijnt en waarover op 13 september een brief is verschenen met de hoofdlijnen.
  De minister zal in dit kader met name ingaan op de rol en functie van de Raden van Toezicht.
  - Programma Onderwijsgeld (bijlage 1)
 4. Vaststellen en goedkeuren van het verslag van de ALV van 23 september 2019 (bijlage 2)
 5. Notitie over ‘De VTH onderweg naar morgen, een tussenstap’ (bijlage 3):
  - Verdere procesgang van deze notitie
 6. Professionalisering:
  - Mini-symposium in het voorjaar van 2020 over Corporate Governance 3.0 (bijlage 4)
  - Mondelinge toelichting op het programma over de professionalisering van de Raden van Toezicht en de voortgang van de twee onderzoeken zoals uitgezet bij de NSOB en het Zijlstra Center
 7. Vereniging zaken:
  - voorlopige begroting 2020 (bijlage 5)
  - samenstelling van de kascommissie conform artikel 13.3 van de statuten (bijlage 6)
  - Data van de Algemene Ledenvergaderingen in 2020: donderdag 11 juni en donderdag 19 november
 8. Wvttk en rondvraag
 9. Sluiting

Bijlage 1 bij agendapunt 3 van de ALV van donderdag 14 november 2019

Integrale tekst van het Ministerie van OCW

Verantwoording en programma Onderwijsgeld: verhaal achter de cijfers.

Hoofdlijn: de kracht van ons stelsel is een evenwicht tussen vrijheid en vertrouwen, en verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Samen met het onderwijs werken we daarom hard aan het verstevigen van de verantwoording.

Opzet programma:

 • Onderwijsbreed: van PO tot en met HO
 • Looptijd twee jaar: voorjaar 2019 tot voorjaar 2021
 • Vier actielijnen:
 • 1.Het in samenwerking met de sectororganisaties ontwikkelen van nieuwe benchmarks over de besteding van financiën in relatie tot onder meer de kwaliteit van onderwijs. Dit bevordert benchlearning en de betere informatiepositie van medezeggenschapsraden in samenhang met o.a. het geven van instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van besturen in alle onderwijssectoren.
 • 2.De toenemende reserves baren ons al langer zorgen. We hebben de instellingen daarom opgeroepen minder voorzichtig te begroten en de publieke middelen zoveel mogelijk in te zetten voor het onderwijs.
 • 3.Verder werken we aan een slimmere en slankere verantwoording via het jaarverslag. We bevorderen beleidsrijk begroten en het verbeteren van de verslaglegging in het jaarverslag van onderwijsinstellingen. Deze informatie draagt bij aan het versterken van de dialoog die scholen en besturen voeren met hun stakeholders, zoals toezichthouders, medezeggenschap en ouders.
 • 4.OCW data transparanter. Onderwijsdata van OCW zijn voor iedereen toegankelijk en opvraagbaar, tenzij dat bijvoorbeeld vanwege privacy niet wenselijk of toegestaan is.