Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

In 2019 zijn de Algemene Ledenvergaderingen in Hotel Park Plaza te Utrecht en wel van 17.30/18.00 tot in principe 20.00 uur op:

Een nog nader vast te stellen dag in de tweede helft van september (in aanwezigheid van Martin van Rijn) en op DONDERDAG 14 november (in aanwezigheid van de minister van OCW).

De Bestuursvergaderingen zijn op: donderdag 24 januari, maandag 18 februari, maandag 25 maart, maandag 13 mei, donderdag 6 juni, maandag 16 september, maandag 21 oktober en donderdag 14 november 2019.


Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van donderdag 6 juni 2019 te Utrecht zijn onderstaande onderwerpen besproken:

 • De geslaagde scholingsbijeenkomst over de Kwaliteitsafspraken op 22 mei te Amersfoort.
 • De te bespreken onderwerpen met de voorzitter en directeur van de VH op maandag 17 juni 2019 te Den Haag.
 • De inrichting van de ALV in de tweede helft van september. Aanwezig zal zijn de heer Martin van Rijn om zijn rapport over de bekostiging in het hoger onderwijs toe te lichten, daarnaast wordt de discussie in aanwezigheid van extern deskundigen voortgezet over de rol en positie van de VTH in de toekomst.
 • De verdere inrichting van het scholingsprogramma in 2019 en 2020, met name de opzet en inhoud van de introductiecursus voor nieuwe leden van de Raden van Toezicht van de hogescholen.
 • De concretisering van de twee onderzoeken waarvoor het ministerie een bijdrage beschikbaar heeft gesteld, namelijk het uitbrengen van een deel 2 over het toezichthouden op onderwijs en onderzoek en het onderzoek naar de rol en functie van de secretaris.
 • De inrichting van de ALV van donderdag 14 november in aanwezigheid van de minister van OCW, mevrouw Van Engelshoven.

In de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 kwamen aan de orde:

 • Diverse mededelingen over overlegsituaties, de aanpassing van de governance code HBO, de evaluatie van de WNT, de overdracht van het secretariaat en de administratie aan APPR te Naarden, de modelarbeidsovereenkomst, de Commissie Van Rijn en de honorering van twee subsidie aanvragen door het departement.
 • Het goedkeuren van de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 en het verlenen van decharge aan het bestuur. Met dank aan de leden van de kascommissie.
 • Het vaststellen van de definitieve begroting 2019 met een contributieverhoging voor de leden.
 • Een uitvoerige discussie over de nota ‘VTH nu en in de toekomst’ met als resultaat dat een aangepaste versie van deze nota wordt opgesteld.DE discussie wordt de volgende vergaderingen voortgezet en ook vindt bespreking plaats binnen elke Raad en met het College.
 • Het benoemen van prof. dr. Yvonne Burger per 1 mei als lid van het bestuur van de VTH als opvolger van mevrouw dr. Margo Andriessen.
 • Het bespreken van de notitie inzake de VTH-Academy: op 22 mei de module over de kwaliteitsafspraken, eind juni de module over de arbeidsmarktrelevantie in relatie tot het opleidingsaanbod en in september een introductiecursus. In juni wordt het verdere programma gepresenteerd.
 • Een dankwoord aan de inbreng en inzet van Margo Andriessen als lid van het bestuur van de VTH.