Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van 20 oktober 2020 zijn aan de orde geweest:

 • Planning van het overleg met het bestuur van de VH en het bestuur van de VTH.
 • Overleg met de VH en de VSNU om te komen tot synchronisatie van de regelingen ‘vergoedingen en declaraties bestuurders WO en HBO’.
 • Evaluatie van de dienstverlening door het bureau APPR en de verlenging van het contract van de VTH met APPR voor 2021.
 • De begroting van de VTH voor het kalenderjaar 2021.
 • De opzet en inrichting van de ALV van 19 november 2020 en de berichtgeving naar de leden daarover.
 • Het professionaliseringstraject voor de leden van de VTH in 2021. De leden wordt gevraagd welke thema’s op de agenda moeten komen.
 • De voortgang inzake een mogelijk web seminar over de brief van het ministerie betreffende de signaleringswaarde voor het eigen vermogen.
 • Op welke wijzen het bestuur in dialoog kan blijven met de leden en de onderlinge uitwisseling van de aanpak van problemen in het kader van het toezichthouden in deze coronatijd kan entameren.

In het schriftelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 heeft besluitvorming door de leden plaatsgevonden over onderstaande punten:

 • De jaarstukken 2019 werden goedgekeurd en daardoor werd decharge verleend aan het bestuur.
 • De begroting 2021 werd vastgesteld.
 • Twee leden mevrouw Anneke Hogenstijn en de heer Toine Poppelaars werden benoemd tot leden van de kascommissie 2020.