Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 23 mei 2022 zijn onderstaande onderwerpen besproken:

 • De voortgang van het overleg met het bestuur van de VH over het evaluatierapport Code Goed Bestuur.
 • De bespreking van het evaluatierapport Code Goed Bestuur in de ALV van juni 2022.
 • Het rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht.
 • Het proces van de instellingsaccreditatie in Vlaanderen.
 • De uitkomsten van de vragenlijst onder de leden over professionalisering en de opzet, uitvoering, bekostiging van het professionaliseringsprogramma in 2022/2023.
 • De voordracht aan de ALV van een nieuw bestuurslid per 1 juli 2022.
 • De agenda van de ALV van juni 2022.
 • De continu├»teit van de VTH in het licht van diverse bestuurswisselingen en de voortgang van de werkzaamheden van de secretaris.

In de bestuursvergadering van maandag 14 maart zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:

 • Een te organiseren webinar over cyberveiligheid en het al of niet betalen van losgeld.
 • De stand van zaken betreffende de instellingsaccreditatie.
 • Het evaluatierapport van de commissie Schnabel inzake de Code Goed Bestuur en het vervolgtraject richting voorzitter/directeur VH en richting de ALV van juni 2022.
 • De voorlopige uitkomsten van de vragenlijst over professionalisering en het vervolgtraject in het najaar 2022.
 • Het jaarverslag en de jaarrekening 2021.
 • De inhoud van de Nieuwsbrief welke zal verschijnen aan het eind van de maand maart.
 • De continu├»teit van het bestuur van de VTH gegeven de einddatum van verschillende bestuursleden in 2023.

In de bestuursvergadering van de VTH van maandag 17 januari 2022 zijn onderstaande zaken aan de orde gekomen:

 • De opzet, inhoud en de redactie van de nieuwsbrief over professionalisering en de bijbehorende vragenlijst.
 • Mogelijke onderwerpen voor webinars in de loop van 2022.
 • Vervolgtraject na 4 februari 2022 inzake het rapport van de Commissie Schnabel over de evaluatie Code Goed Bestuur.
 • Een tweede webinar over cyberveiligheid samen met SURF met bijzondere aandacht voor het al of niet betalen van losgeld.
 • Verschillende korte onderwerpen, zoals de aanwezigheid van de nieuwe minister OCW op de ALV van juni, de onderwijsbarometer 2021 van EY, het format over de gegevens van leden van de RvT in het jaarverslag, het jaarverslag 2021, rapporten van de Onderwijsraad en de brief van het bestuur
  aan de minister van OCW over toepassing van de WNT in het HBO.
 • Toezichtkaders en -visie van Raden van Toezicht.
 • Het rooster van aftreden van de leden van het bestuur en de gevolgen voor de samenstelling vanaf 2023.

In de bestuursvergadering van donderdag 18 november 2021 zijn aan de orde geweest:

 • De agenda van de ALV van donderdag 18 november 2021;
 • De voortgang van het evaluatierapport Code Goed Bestuur door de Commissie Schnabel;
 • De voortgang van het PD-traject in het HBO;
 • Het overleg met de VTOI-NVTK en de te ondernemen vervolgstappen;
 • De professionaliseringsagenda 2022 en de inbreng van de leden van de VTH;
 • Contact met de NVAO inzake de presentatie over de kwaliteitsafspraken.

In de Algemene ledenvergadering van donderdag 18 november 2021 zijn aan de orde geweest:

 • De themabijeenkomst over cyberveiligheid met inleidingen van drie gasten, te weten de inspectie, de vicevoorzitter van het CvB van de HvA en een lid van de RvT van de HvA;
 • De Nieuwsbrieven van september en oktober 2021;
 • De voortgang van de professionaliseringsagenda 2022 met inbreng van de wensen van de leden;
 • Het vaststellen van de begroting van de VTH voor jhet jaar 2022;
 • De benoeming van twee leden van de VTH als lid van de kascommissie 2021;
 • Het verzoek om intensivering van de contacten met de leden van de VTH;
 • Het verzoek van OCW om met enkele leden te overleggen in het kader van de invoering van de ITK in 2024/2025.

Aan alle leden zijn de presentaties en het evaluatierapport van de HvA over de cyberveiligheid toegezonden.