Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 17 mei 2021 zijn aan de orde geweest:

 • De verschillende onderdelen van het professionaliseringsprogramma najaar 2021
 • De samenwerking met externe partners in het kader van het professionaliseringsprogramma 2022
 • Onderwerpen en thema‚Äôs voor het professionaliseringsprogramma 2022
 • De verdere inrichting van de bijeenkomst met PWC op dinsdag 25 mei 2021
 • Terugblik op de bijeenkomst van de NVAO, waarbij de voorzitter VTH deelnemer was, in het kader van de mogelijke invoering van de Instellingsaccreditatie en het los laten van de opleidingsaccreditatie door de NVAO
 • Contact van het bestuur van de VTH met de leden van de Commissie evaluatie Code Goed Bestuur
 • De nieuwste HBO-monitor
 • Het servicedocument van OCW en de brief van de minister van OCW van april 2021 over het verzorgen van onderwijs en over de introductie
 • De agenda en de inrichting van de ALV op donderdag 10 juni 2021
 • De inhoud van de extra Nieuwsbrief van 18 mei 2021

In het schriftelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 heeft besluitvorming door de leden plaatsgevonden over onderstaande punten:

 • De jaarstukken 2019 werden goedgekeurd en daardoor werd decharge verleend aan het bestuur.
 • De begroting 2021 werd vastgesteld.
 • Twee leden mevrouw Anneke Hogenstijn en de heer Toine Poppelaars werden benoemd tot leden van de kascommissie 2020.