Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van 14 september 2020 is aan de orde geweest:

 • Het inspectierapport over declaraties en vergoedingen van bestuurders.
 • De WNT-evaluatie.
 • Het onderzoek van Folia naar de besteding van de gelden van de presentatie/kwaliteitsafspraken.
 • De samenstelling en de werkwijze van de permanente commissie goed bestuur.
 • Het werkprogramma van de Onderwijsraad voor 2021.
 • De opzet en inrichting van de ALV van 19 november.
 • Het uitbrengen van een nieuwe Nieuwsbrief in september.
 • De nieuwe data voor het professionaliseringsprogramma voor de leden in het voorjaar 2021.
 • De onderzoeksrapporten over het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO.
 • Het houden van een web seminar over de brief van de minister inzake het aanhouden van bovenmatige reserves.
 • Een aanpassing in de modelovereenkomst leden Colleges van Bestuur.

Tijdens de Algemene Vergadering van donderdag 14 november 2019 kwamen onderstaande zaken aan de orde in aanwezigheid van de minister van OCW mevrouw Van Engelshoven  en de directeur HO&S Feite Hofman, alsmede de heer Bas de Koning en mevrouw Tessa Bijvank (projectleider Strategische Agenda, SA) van OCW en namens de VH Anneloes Verhoeven:

 • de presentatie op hoofdlijnen met de vier thema’s inzake de SA
 • een inhoudelijke discussie tussen de minister en de ongeveer dertig aanwezige leden over onder andere : het begrip studentsucces, de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, de uitbouw van de HBO-master, de ondersteuning van de data-architectuur, het bevorderen van ‘bench learning’, de implicaties van de vergroting van de vaste voet in de bekostiging, waardoor de reserves kunnen worden teruggedrongen, omdat de stabiliteit groter wordt (project ‘Onderwijsgeld’).  Verder: het toezichthouden met een beleidsrijke blik, maatschappelijke problemen in het HBO, de administratieve rompslomp, matching in plaats van selectie , de levensvatbaarheid van het accreditatiestelsel en de mogelijke komst van het promotierecht in het HBO.

Onderstaande verenigingszaken werden met de leden besproken:

 • het verslag van de ALV van 23 september 2019
 • het vervolg van de notitie over de VTH
 • samenwerking met de VH, onder andere inzake een symposium over ‘Governance 3.0’op donderdag 16 april 2020
 • de voortgang van de twee onderzoeken door de NSOB en het Zijlstra Center
 • de voorlopige begroting 2020 werd door de leden vastgesteld
 • een oproep voor de vacature in de kascommissie 2019
 • de stand van zaken betreffende de governance code HBO en de participatie van de VTH in een evaluatietraject.

In 2020 zijn de ALV’s op donderdag 11 juni en op donderdag 19 november van 17.30 tot uiterlijk 20.30 uur te Utrecht.