Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van vrijdag 19 maart zijn aan de orde geweest:

 • De evaluatierapporten van de WNT door het Ministerie van BZK en de beloning van toezichthouders.
 • De rapporten van PWC en Berenschot over de bekostiging van het hoger onderwijs.
 • De agenda voor het overleg met het bestuur van de VH op dinsdag 23 maart 2021.
 • Het verzoek van Berenschot, in opdracht van het Ministerie van OCW, over het onderzoek naar de medezeggenschap in het hoger onderwijs.
 • De inrichting en de agenda van de ALV op 10 juni 2021. Deze bijeenkomst wordt online gehouden en zal vooral in het teken staan van besturen en toezichthouden in onzekere tijden.
  Op verzoek van het bestuur van de VTH schreef prof. dr. Marc Vermeulen daarover een essay, zie de Nieuwsbrief van 24 maart.
 • Het vaststellen van het jaarverslag 2020 en van de jaarrekening 2020, zodat deze kunnen worden doorgeleid naar de leden van de kascommissie 2020.
 • Het professionaliseringsprogramma in het najaar van 2021. Het bestuur heeft de nieuwe data vastgesteld en besloten dat de bijeenkomsten gewoon fysiek plaatsvinden in Utrecht.
  Besloten is om een webinar te houden over het bekostigingsrapport van Berenschot en ook aandacht te besteden aan de brief over de signaleringswaarde van het eigen vermogen van de instellingen, zie ook de Nieuwsbrief van 24 maart 2021.
  Gekeken wordt naar de mogelijkheid om meerdere webinars te organiseren over actuele thema’s.
 • De inhoud van de Nieuwsbrief van woensdag 24 maart 2021.
 • De positionering van de VTH in relatie tot de VH en de bestuurders van de hogescholen.

In het schriftelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020 heeft besluitvorming door de leden plaatsgevonden over onderstaande punten:

 • De jaarstukken 2019 werden goedgekeurd en daardoor werd decharge verleend aan het bestuur.
 • De begroting 2021 werd vastgesteld.
 • Twee leden mevrouw Anneke Hogenstijn en de heer Toine Poppelaars werden benoemd tot leden van de kascommissie 2020.