Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, september 2021

Het bestuur heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering van 18 november online plaatsvindt en wel van 18:00 uur tot 20:30 uur.
Naast de reguliere onderwerpen, zoals de begroting 2022, en enkele losse items wordt een inleiding gehouden over het onderwerp cyberveiligheid. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit onderwerp belicht, onder andere vanuit de inspectie (rapport Binnen zonder kloppen) en er komen concrete ervaringen van instellingen met hacks aan de orde. Gelet ook op de recente hack bij ROC
Mondriaan in Den Haag, met de vraag om een losgeld van vier miljoen Euro, een zeer actueel onderwerp. Eerder kregen de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, de UvA/HvA en Inholland te maken met cyberproblematiek. De Inspectie laat ruimte voor het betalen van de cybercriminelen.
Gaarne uw deelname opgeven bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
De ALV’s in 2022 staan gepland op donderdag 9 juni en op donderdag 17 november en wel van 17:30 tot 20:15 uur, de wijze van vergaderen wordt nog nader bepaald.

Het bestuur heeft besloten om voor het onderwerp professionalisering, alvorens verdere stappen te zetten, pas op de plaats te maken en dit nader onder de loep te nemen door eerst de wensen van de leden grondig te inventariseren. Ondanks het zeer zorgvuldig samengestelde programma van dit najaar was de belangstelling zeer ongewis, zodat moest worden besloten dit in zijn geheel af te lasten. Het is de bedoeling om een digitale enquête te houden onder de leden en mogelijk om een
aantal voorzitters van de Raden van Toezicht nader te bevragen. Nader bericht hierover volgt op een later moment. Besloten is om een paar keer per jaar zogenaamde MS Teams sessies te houden, meestal online, over actuele onderwerpen. Dit keer is het onderwerp cyberveiligheid dat tijdens de
ALV van 18 november wordt aangeboden.

De actualisering van het ledenbestand in augustus heeft 25 reacties opgeleverd, waarvoor dank. Hierbij het verzoek om mutaties....

Lees de volledige Nieuwsbrief september 2021