Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, 26 oktober 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van dinsdag  26 oktober 2021 met uitnodiging bijeenkomst over CYBERVEILIGHEID

Zoals eerder al is medegedeeld vindt de ALV van donderdag 18 november online plaats en wel van 18.00 uur tot 20.15 uur. Het bestuur heeft in de vergadering van maandag 18 oktober 2021 de agenda opgesteld voor deze bijeenkomst.

De agenda luidt:

1. Opening en welkom door Guus van Montfort, voorzitter van de VTH
2. Vaststellen van de definitieve agenda

3. Themabijeenkomst professionalisering: CYBERVEILIGHEID (18.05 – 19.30 uur)
- Inleiding door de senior inspecteur hoger onderwijs dr. Ir. Ellen Jagtman naar aanleiding van het opgestelde rapport ‘Binnen zonder kloppen’, digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs; juli 2021
- Presentatie over de cyberaanval op de HvA/UvA door de vicevoorzitter van het CvB van de HvA dr. Hanneke Reuling
- Toelichting door Ron Mos, lid van de Raad van Toezicht van de HvA en IT-deskundige, over hoe de Raad van Toezicht hiermee is omgegaan
- Discussie en vragen
4. Vaststellen van het verslag van de ALV op donderdag 10 juni 2021 (bijlage 1)
5. Mededelingen/vragen:
a. De Nieuwsbrief van september 2021 (rib)
b. De Nieuwsbrief van oktober 2021 (rib)
6. De professionalisering:
a. Toelichting op het besluit van het bestuur om het professionaliserings-programma najaar 2021 niet te laten doorgaan en voorlopig een pas op de plaats te maken dienaangaande
b. Stand van zaken betreffende de aanpak van de inventarisatie van de wensen van de leden in dit kader en het besluit van het bestuur om eerst een ronde tafelbijeenkomst te houden
7. De financiën:
a. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.6 de door het bestuur opgemaakte begroting 2022 vaststellen (bijlage 3)
b. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.3 het benoemen van de twee leden voor de kascommissie 2021. Beschikbaar hebben zich gesteld Anneke Hogenstijn van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en Toine Poppelaars van de HZ University of Applied Sciences
8. W.v.t.t.k. en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
 
De agenda en bijbehorende stukken verschijnen in de week van 8 november 2021.
 
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
 
In de bestuursvergadering van maandag 18 oktober is uitvoerig gesproken over de voortgang van de professionalisering. Daarbij heeft het bestuur in ogenschouw genomen dat voor het einde van dit jaar een rapport van de Onderwijsraad verschijnt over extern toezicht, alsmede het rapport van de Commissie Schnabel over de evaluatie van de Code Goed Bestuur in het HBO. Mede in dit kader heeft het bestuur besloten om eerst een ronde tafelbijeenkomst te organiseren, met interne en externe stakeholders, over de verhouding intern versus extern toezicht en daaraan gekoppeld over de opzet en de inrichting van het  professionaliseringsprogramma 2022. Op de ALV van 18 november worden de leden hierover nader geïnformeerd.
Gelet op het verwachte exploitatieresultaat over 2021, mede als gevolg van de Coronacrisis, heeft het bestuur besloten de leden voor te stellen de contributie voor 2022 NIET te verhogen, maar deze gelijk te houden aan dit lopende jaar 2021. Het negatief exploitatiesaldo zal ten laste gebracht worden van het eigen vermogen van de VTH.
 
Op 28 september heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter en directeur van de VH. In een open sfeer is onder andere gesproken over de kabinetsformatie en de continue lobby van de VH met enkele leden van de Tweede Kamer, de stand van zaken betreffende Corona en over de evaluatie van de Code voor het HBO. Uitvoeriger werd stil gestaan.....
 

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 26 oktober 2021