Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, 17 december 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 17 december 2021

Volgens een inventarisatie van de jaarverslagen 2020 zijn er in het HBO 207 toezichthouders actief. Het bestand aan mailadressen van de VTH is ongeveer de helft hiervan. Dit komt omdat bij een aantal hogescholen het contact met de leden getrapt plaatsvindt, namelijk via de secretaris of het secretariaat. Zoals besproken in de ALV van november doet het bestuur een oproep aan alle leden en aan de voorzitters van de Raden van Toezicht in het bijzonder om hun mailadres kenbaar te maken aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl), zodat de communicatie adequater kan verlopen. Het spreekt vanzelf dat het mailadres alleen gebruikt wordt voor het onderlinge verkeer met de VTH.

Op 12 november 2021 verscheen van de minister van OCW de brief ‘Stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo’. Zij vermeldt dat de NVAO in 2022 zal beoordelen wat de voortgang is van de voornemens en doelen van de  onderwijsinstellingen zoals deze zijn gesteld in het plan dat is ingediend bij de aanvraag voor de kwaliteitsbekostiging. De NVAO zal dit doen aan de hand van het jaarverslag 2021.
In november heeft de NVAO een presentatie gegeven aan de secretarissen van de hogescholen waarin de NVAO heeft laten zien hoe de beoordeling zou uitpakken als deze gebaseerd wordt op de jaarverslaglegging 2020. Gekeken is of de  verantwoording in het jaarverslag zelfstandig leesbaar en navolgbaar is. Wordt inzicht verkregen in de voortgang van de maatregelen en over de inzet van de
middelen. Tevens is gekeken hoe de medezeggenschap is betrokken en of er een reflectie van de medezeggenschap is opgenomen. Als laatste is gekeken of de Raad van Toezicht van de instelling in zijn eigen verslag of in de verantwoording van de KA een reflectie geeft op zijn betrokkenheid.
Op basis van deze analyse slaagt EEN DERDE van de instellingen. Enkele instellingen moeten forse verbeteringen aanbrengen.
De conclusie van de NVAO is dat als het format van het jaarverslag dominant blijft, de verslaglegging over de KA ook volgend jaar onvoldoende zal zijn in veel gevallen. Een evaluatie van de voortgang op de KA vraagt meer inhoud en uitleg dan normaliter in een jaarverslag passend is. Het bovenstaande is voor het bestuur aanleiding om een webinar te organiseren over dit onderwerp:
de verantwoording van de KA in het jaarverslag en met name de reflectie daarin van de betrokkenheid van de Raad van Toezicht.
Dit webinar wordt verzorgd door Melanie Meylaerts, Maikel Vermeulen en René Hageman van de NVAO, tevens is betrokken Jan Bogerd, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van het bestuur van de VH met het aandachtsgebied kwaliteitsafspraken.
Het webinar vindt plaats via MS TEAMS op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur.
Aanmelden bij het secretariaat (vth@hbb.nl) met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

In het begin van het nieuwe jaar verschijnt een speciale nieuwsbrief welke geheel gewijd zal zijn aan....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 17 december 2021