Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van 8 juli 2022

Een triest bericht aan het begin.

 

 

 

 

 

Het webinar over cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor het betalen van losgeld vindt online plaats op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9.
Gezien het grote belang van cyber- en kennisveiligheid en de rol van de Raad van Toezicht hierbij heeft het bestuur, mede op aanwijzing van het ministerie van OCW, besloten een inhoudelijke cursus te organiseren om het kennisniveau van de leden te vergroten. Nader bericht volgt na de zomer.
De minister heeft in een brief van 19 mei 2022 het belang van kennisveiligheid onder de aandacht gebracht en opgeroepen om op bestuursniveau een portefeuillehouder kennisveiligheid binnen de instelling aan te stellen. Dit heeft wellicht ook implicaties voor de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raden van Toezicht. Eind januari is de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd en het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid geopend.
De minister heeft verzocht om een risicoanalyse rond kennisveiligheid uit te voeren of deze te actualiseren. Verzocht wordt de Raden van Toezicht over de uitkomsten hiervan te rapporteren en de minister heeft aangekondigd eind van dit jaar het gesprek aan te gaan met de Raden van Toezicht gezamenlijk over hun bevindingen. De minister wil vernemen welke concrete acties zijn ondernomen op basis van het interne onderzoek. Dit is in aanvulling op de binnen de VH gemaakte afspraak dat de instellingen in 2022 streven naar volwassenheidsniveau 3 van het SURF normenkader voor informatiebeveiliging1.

Op 25 mei 2022 heeft minister Dijkgraaf aangekondigd dat hij het initiatief neemt voor de komst van een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen, om zo de wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken.

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 onder meer dan 286.000 studenten blijkt dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding ten opzichte van vorig jaar min of meer gelijk is gebleven. Tevreden, zelfs zeer tevreden, met hun opleidingen zegt...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 8 juli 2022