Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van 21 oktober 2022

Zoals al eerder is medegedeeld, vindt de ALV plaats op donderdag 17 november a.s. van 17.30/18.00 (inloop) tot 20.30 uur bij Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort.

Als spreker is aanwezig de oud-voorzitter van de VH Frans Leijnse die zijn licht zal laten schijnen over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het HBO in het bijzonder. Onlangs verscheen een boek van zijn hand, getiteld ’Standenonderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt’ en hij heeft ten behoeve van de Commissie Bormans/Limmen een notitie opgesteld over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het HBO.

Tevens zal aanwezig zijn de nieuwe directeur HO&S van het ministerie van OCW, Heidi Boussen, in het kader van het onderwerp kennisveiligheid. In februari heeft de minister aangekondigd dat de toezichthouders moeten gaan controleren of de bindende afspraken over kennisveiligheid daadwerkelijk worden nageleefd. Tevens is later bepaald dat de naleving extern gecontroleerd moet worden en dat er landelijke richtlijnen voor het toetsen van buitenlandse wetenschappers zouden worden opgesteld. De TK heeft aangedrongen op scherpere risicoanalyses en aangedrongen deze goed extern te laten controleren.

Als verenigingszaken komen aan de orde: de begroting 2023, de kascommissie 2022, de samenstelling van het bestuur, de voortgang inzake het samenwerken met externe partners in het kader van de professionalisering en de plannen van het bestuur om de contacten met de leden te intensiveren. Graag uw komst melden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 17/11.

De TK heeft een motie weggestemd over verbetering van het huidige accreditatiestelsel dat gebaseerd is op de opleidingsaccreditatie. De besluitvorming instellingsaccreditatie volgt naar verwachting pas in het voorjaar 2023. Het draagvlak voor de instellingsaccreditatie is niet alleen in de TK dun, maar ook de koepels en sommige instellingen zijn nog niet echt overtuigd. Alles zal afhangen van de meerwaarde die de instellingsaccreditatie moet gaan bieden. Krijgen de instellingen meer eigenaarschap bij de opleidingsbeoordeling en wordt hierdoor de interne en externe kwaliteitszorg van een opleiding beter met elkaar verbonden? Dat zijn nu nog vragen, afwachten dus nog. De minister wil dat deeltijdopleidingen met leeruitkomsten kunnen werken. Dit impliceert dus dat deeltijders geen vastomlijnd lesprogramma behoeven te volgen.
Aangekondigd zijn pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. De bedoeling is dat onderzoekers en docenten meer tijd krijgen voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. De bestaande onderwijsactiviteiten moeten slimmer worden ingericht en het aantal weken met onderwijs en/of tentamens moet op een verantwoorde wijze worden verminderd. De minister nodigt alle universiteiten en twee hogescholen uit om deel te nemen aan de pilots waarvoor tien miljoen Euro is uitgetrokken.

Op 2 oktober verscheen de Nieuwsbrief Hoger Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, jaargang 2022/2023, 1e editie. Inhoud:
Ad-opleidingen steeds populairder, de selectie bij wo-masteropleidingen, onbedoelde drempels weerhouden studenten van voorkeursopleidingen en verkennend onderzoek naar impact lerarentekort.

Het Rathenau Instituut heeft het drijfverenonderzoek uitgebracht waarin vierjaarlijks wordt onderzocht wat onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs motiveert om hun werk te doen en in hoeverre zij ervaren dat....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 21 oktober 2022