Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van 2 september 2022

Het bestuur wenst op de eerste plaats alle leden een leerzaam studiejaar dat hopelijk zonder grote problemen mag verlopen en natuurlijk een goede gezondheid voor eenieder. 

Nogmaals wordt iedereen geattendeerd op het webinar op vrijdag 9 september van 16.00-17.30 uur.
Het eerste deel wordt verzorgd door Jet de Ranitz en Floor Jas van Surf en het tweede deel behandelt de ervaringen van en het optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen met aandacht voor het aspect ‘het betalen van losgeld’.
Sprekers zijn Michiel Borgers van Maastricht University en Peter van Laarhoven en Yvonne de Haan van respectievelijk de RvT en het CvB van de HAN.
Aanmelden met vermelding van naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9 bij het secretariaat: vth@hbb.nl.
Van de zijde van het ministerie is benadrukt dat de minister zich zorgen maakt over het kennisniveau bij Raden van Toezicht betreffende de kennis- en cyberveiligheid. Daarom heeft de VTH een subsidie ontvangen van het departement om de diepgang bij de leden op dit terrein verder te vergroten.
Nader bericht hierover volgt.
Zie ook het rapport van SURF met de titel ‘Cyberdreigingsbeeld – onderwijs en onderzoek, een terugblik op 2021’. 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 17 november 2022 van 17.30/18.00 uur tot 20.30 uur in de EENHOORN te Amersfoort.
Spreker is in ieder geval Frans Leijnse, oud-voorzitter van de HBO-Raad/VH, die het woord zal voeren over zijn boek ‘Standenonderwijs’ en zijn visie zal etaleren over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij heeft ook een notitie gedeponeerd bij de Commissie-Bormans die een discussie, binnen de VH, over de herpositionering van de hogescholen in de komende decennia voorbereidt.
Alle hogescholen en dus ook de Raden van Toezicht zullen met dit onderwerp te maken krijgen en staan voor belangrijke (strategische) beslissingen.
Eveneens zijn uitgenodigd voor de ALV de minister van Onderwijs de heer Robbert Dijkgraaf en de nieuwe directeur HO&S mevrouw Heidi Boussen.
Aanmelden voor de ALV bij het secretariaat met vermelding van naam, naam van de hogeschool en ALV bij het secretariaat: vth@hbb.nl.

De secretaris, Hans Uijterwijk, heeft medegedeeld dat hij, na ruim zeven jaar, per 1 januari 2023 stopt met zijn werkzaamheden voor de VTH. Dit betekent dat er een vacature per genoemde datum ontstaat. Het bestuur roept belangstellenden op zich te melden en verzoekt de leden om potentiële gegadigden te attenderen op deze functie. Er is een notitie beschikbaar met een nadere beschrijving van de functie, de vereisten, de omvang en de honorering, alsmede de procedure. Deze kan worden opgevraagd bij de secretaris: hans@uijterwijkjg.nl. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter van de VTH de heer Guus van Montfort: ghvanmontfort@casema.nl.

Op dinsdag 23 augustus is het bestuur in een soort heisessie bijeengeweest in Zeist om in alle rust uitvoerig over vier onderwerpen te spreken: 

  1. De rol en functie van de VTH;
  2. De relatie met de VH;
  3. De Continuïteit en stabiliteit van de VTH en
  4. De strategie.

Op de ALV van november komen deze punten nader aan de orde. Voor een korte impressie wordt verwezen naar de website: www.vth.nu.

Eind mei verscheen van OCW de Kamerbrief over kaders en uitgangspunten t.a.v. afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO).
Gevolgd op 8 juli door een brief over de uitvoering van de toezegging aan.....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 2 september 2022