Spring naar inhoud

Nieuwsbrief van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen, 20 december 2022

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde ALV van 17 november 2022. Niet alleen was de opkomst hoog met ongeveer 30 deelnemers, maar ook de twee inleidingen van de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van OCW over kennisveiligheid en van Frans Leijnse over de toekomstige ontwikkelingen in het HBO waren zeer de moeite waard. De lezing van
Frans Leijnse is bij de secretaris op papier verkrijgbaar.

Meerdere hogescholen geven mutaties in het ledenbestand van de Raad van Toezicht door aan de secretaris. Hierdoor blijft dit bestand actueel. Indien dit nog niet is gebeurd dan gaarne wijzigingen doorgeven.

Daar de procedure betreffende de benoeming van een nieuwe secretaris niet is afgerond, blijft Hans Uijterwijk in 2023 nog even als secretaris aan.

Na herhaald verzoek is van het ministerie van OCW bericht ontvangen dat begin volgend jaar de ambtelijke analyses van het evaluatierapport van SEOR inzake de WNT en het antwoord op onze brief over de WNT van de bestuurders kan worden verwacht.

De honderdste Nieuwsbrief van de VH verscheen op 29 november van dit jaar. Gestart wordt met een artikel over de daling van het aantal studenten in het HBO in dit studiejaar 2022-2023 ten opzichte van vorig jaar met 5.5%. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke reactie op de brancherapportage Praktijkgericht onderzoek 2021.
Op 16 december verscheen aflevering 101. Inhoud onder andere het adviesrapport ‘Focus op professie als centrale opdracht hogescholen’, de zorgen over het standpunt van de TK inzake buitenlandse studenten en de start van de pilot Professional Doctorate.

Tijdens de behandeling van de begroting van OCW in de Tweede Kamer ontstond een stevig debat over de instroom van internationale studenten. Een meerderheid wil dat de minister meer tempo maakt en voor de zomer met een wetsvoorstel komt om de instroom van internationale studenten te beperken. De minister wil in februari met voorstellen komen voor de internationalisering en later in het voorjaar met een visie op de toekomst van het hele onderwijsstelsel. De minister heeft besloten de motie waarin werd verzocht om een wervingsstop van internationale studenten niet uit te voeren. Hij gaat nu in overlegmet de koepels VH en UNL om maatwerk op dit terrein te leveren. De SP wil nog deze week een interpellatiedebat aanvragen over de wervingsactiviteiten door de instellingen.

De minister heeft aan de Tweede Kamer het eindrapport aangeboden ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die de gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te kiezen‘ en het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo-4 studenten’. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze rapporten geschreven.

Op 21 november verscheen de brief van de minister van OCW over de ‘Financiële positie van het Onderwijs 2021’. De hogescholen sloten het jaar af met een positief resultaat van 275 miljoen Euro. Dit vooral door de lagere personeelslasten en het niet doorgaan van activiteiten als gevolg van de pandemie. De rijksbijdrage steeg met maar liefst 662 miljoen Euro.

Op diezelfde dag hield de minister van OCW de jaarlijkse Kohnstammlezing over maatschappij, onderzoek en onderwijs. Opvallend was dat de minister...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 20 december 2022