Spring naar inhoud

Financieel-administratieve gegevens

Op basis van een schriftelijke raadpleging onder de leden in de maand december 2018 zijn opnieuw Toine Poppelaars (Hogeschool Zeeland) en Kees Vrolijk (BUAS/NHTV-Breda) tot leden van de kascommissie 2018 benoemd. De controle van de jaarstukken heeft plaatsgevonden op maandag 18 maart 2019 en de stukken zijn door de commissie akkoord bevonden. Op maandag 25 maart hebben de leden in de Algemene Vergadering de jaarrekening en het jaarverslag 2018 goedgekeurd en aan het bestuur decharge verleend. In het jaarverslag 2018 is een overzicht opgenomen van de baten en lasten van de VTH en van de financiële stand van zaken. Het jaarverslag is te vinden op deze website.
De verklaring van de kascommissie is aan de leden toegestuurd en was beschikbaar op de ALV van 25 maart 2019.
Vooral de kosten voor de Jubileumviering in 2018 zijn veel lager uitgevallen dan was begroot. Deze post is zijn ten laste gebracht van het resultaat. Er is een zuinig beleid gevoerd en veel kwaliteit verkregen voor weinig geld.
De definitieve begroting 2019, welke gelijk is aan de voorlopige begroting, geeft een overzicht van de posten in vergelijking met de uitputting en begroting 2018. Om de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te houden is een verhoging van de contributie noodzakelijk. Deze bedraagt voor 2019 2000 Euro en alleen voor hogescholen kleiner dan 500 studenten 1000 Euro.
Al eerder hadden de leden schriftelijk met de voorlopige begroting 2019 ingestemd en op de ALV van 25 maart werd de definitieve begroting 2019 unaniem vastgesteld.

De boekhouding is uitbesteed aan het bureau APPR/Het Brancheburo te Naarden.

De VTH houdt een betaalrekening aan bij de Rabobank. De gegevens zijn:

Vereniging van toezichthouders van hogescholen te ‘s-Gravenhage
Rekeningnummer: NL82 RABO 0191 8796 14

Niet direct noodzakelijke gelden worden uitgezet op een Rabo DoelReserveren rekening.