Spring naar inhoud

Extra NIEUWSBRIEF voor de leden van de VTH, 18 mei 2021

Het webinar over het rapport van PWC Strategie& vindt plaats op dinsdag 25 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur.
De bijeenkomst gaat niet alleen over het rapport van PWC, dat in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld en gaat over de toereikendheid en de doelmatigheid van de middelen en de kostentoerekening, maar er wordt ook aandacht besteed aan de vermogenspositie van de instellingen in het licht van de toename van de (extra) middelen en het tragere bestedingstempo van de gelden. Hoe kan dit worden verantwoord in de jaarrekening, zonder het resultaat en de reserves op te blazen, als gevolg van de incidentele baten en het tragere bestedingstempo?
Aanmelden is mogelijk bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 25 mei, naam van de deelnemer en de hogeschool.

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. De agenda luidt:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Goedkeuren van het verslag van de ALV van 19 november 2020 (bijlage 1)
  4. Huishoudelijke zaken:
    Goedkeuren van de jaarstukken 2020 en het verlenen van decharge aan het bestuur conform artikel 13.5 van de statuten (bijlage 2). De twee leden van de kascommissie hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden zodat aan artikel 13.3 van de statuten is voldaan.
  5. Inhoudelijke verenigingszaken/mededelingen (worden nog nader schriftelijk toegelicht):

Lees de volledige Extra Nieuwsbrief, 18 mei 2021