Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 28 januari 2022

Hoewel nog net in de maand januari wenst het bestuur alle leden een voorspoedig en vooral gezond 2022 en spreekt het de wens uit elkaar fysiek in de ALV van donderdag 9 juni van 17.30-20.15 uur te mogen ontmoeten. De nieuwe minister van OCW is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Ofschoon reeds meerdere leden zich hebben aangemeld, is het nog steeds mogelijk om zich op te geven voor het webinar over de verantwoording van de  kwaliteitsafspraken/middelen in het jaarverslag. Het webinar wordt gehouden op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur en wordt verzorgd door de NVAO. Namens het bestuur van de VH zal de heer J. Houtman, voorzitter van het CvB van Fontys, aanwezig zijn. Opgeven graag bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van naam en de naam van de hogeschool.

Separaat van deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort een speciale nieuwsbrief, welke geheel gewijd is aan professionalisering van de Raden van Toezicht. Daarbij is ook een vragenlijst gesloten met het verzoek deze ingevuld terug te sturen aan het secretariaat.

Om in de jaarverslagen 2021 een uniforme opgave te verkrijgen van de leden van de Raden van Toezicht van elke hogeschool is in overleg met de voorzitter van OSHINE het onderstaande format opgesteld. Wij verzoeken u hiervoor onderstaand format te gebruiken, dat in lijn is met artikel III.1.4. van de Branchecode Goed Bestuur.

Nogmaals het verzoek aan de leden en met name aan de secretarissen om aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl) de mailadressen van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool door te geven zodat over een volledig en geactualiseerd overzicht kan worden beschikt.

Het bestuur komt in februari met een reactie op het evaluatierapport van de Commissie Schnabel over de Code Goed Bestuur. Het bestuur is van plan hierover een webinar te organiseren.

Het bestuur is bezig met het organiseren van het tweede webinar over cyberveiligheid mede verzorgd door SURF. Indien mogelijk wordt hierin aparte aandacht besteed aan...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 28 januari 2022

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 17 december 2021

Volgens een inventarisatie van de jaarverslagen 2020 zijn er in het HBO 207 toezichthouders actief. Het bestand aan mailadressen van de VTH is ongeveer de helft hiervan. Dit komt omdat bij een aantal hogescholen het contact met de leden getrapt plaatsvindt, namelijk via de secretaris of het secretariaat. Zoals besproken in de ALV van november doet het bestuur een oproep aan alle leden en aan de voorzitters van de Raden van Toezicht in het bijzonder om hun mailadres kenbaar te maken aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl), zodat de communicatie adequater kan verlopen. Het spreekt vanzelf dat het mailadres alleen gebruikt wordt voor het onderlinge verkeer met de VTH.

Op 12 november 2021 verscheen van de minister van OCW de brief ‘Stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo’. Zij vermeldt dat de NVAO in 2022 zal beoordelen wat de voortgang is van de voornemens en doelen van de  onderwijsinstellingen zoals deze zijn gesteld in het plan dat is ingediend bij de aanvraag voor de kwaliteitsbekostiging. De NVAO zal dit doen aan de hand van het jaarverslag 2021.
In november heeft de NVAO een presentatie gegeven aan de secretarissen van de hogescholen waarin de NVAO heeft laten zien hoe de beoordeling zou uitpakken als deze gebaseerd wordt op de jaarverslaglegging 2020. Gekeken is of de  verantwoording in het jaarverslag zelfstandig leesbaar en navolgbaar is. Wordt inzicht verkregen in de voortgang van de maatregelen en over de inzet van de
middelen. Tevens is gekeken hoe de medezeggenschap is betrokken en of er een reflectie van de medezeggenschap is opgenomen. Als laatste is gekeken of de Raad van Toezicht van de instelling in zijn eigen verslag of in de verantwoording van de KA een reflectie geeft op zijn betrokkenheid.
Op basis van deze analyse slaagt EEN DERDE van de instellingen. Enkele instellingen moeten forse verbeteringen aanbrengen.
De conclusie van de NVAO is dat als het format van het jaarverslag dominant blijft, de verslaglegging over de KA ook volgend jaar onvoldoende zal zijn in veel gevallen. Een evaluatie van de voortgang op de KA vraagt meer inhoud en uitleg dan normaliter in een jaarverslag passend is. Het bovenstaande is voor het bestuur aanleiding om een webinar te organiseren over dit onderwerp:
de verantwoording van de KA in het jaarverslag en met name de reflectie daarin van de betrokkenheid van de Raad van Toezicht.
Dit webinar wordt verzorgd door Melanie Meylaerts, Maikel Vermeulen en René Hageman van de NVAO, tevens is betrokken Jan Bogerd, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van het bestuur van de VH met het aandachtsgebied kwaliteitsafspraken.
Het webinar vindt plaats via MS TEAMS op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur.
Aanmelden bij het secretariaat (vth@hbb.nl) met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

In het begin van het nieuwe jaar verschijnt een speciale nieuwsbrief welke geheel gewijd zal zijn aan....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 17 december 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van dinsdag  26 oktober 2021 met uitnodiging bijeenkomst over CYBERVEILIGHEID

Zoals eerder al is medegedeeld vindt de ALV van donderdag 18 november online plaats en wel van 18.00 uur tot 20.15 uur. Het bestuur heeft in de vergadering van maandag 18 oktober 2021 de agenda opgesteld voor deze bijeenkomst.

De agenda luidt:

1. Opening en welkom door Guus van Montfort, voorzitter van de VTH
2. Vaststellen van de definitieve agenda

3. Themabijeenkomst professionalisering: CYBERVEILIGHEID (18.05 – 19.30 uur)
- Inleiding door de senior inspecteur hoger onderwijs dr. Ir. Ellen Jagtman naar aanleiding van het opgestelde rapport ‘Binnen zonder kloppen’, digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs; juli 2021
- Presentatie over de cyberaanval op de HvA/UvA door de vicevoorzitter van het CvB van de HvA dr. Hanneke Reuling
- Toelichting door Ron Mos, lid van de Raad van Toezicht van de HvA en IT-deskundige, over hoe de Raad van Toezicht hiermee is omgegaan
- Discussie en vragen
4. Vaststellen van het verslag van de ALV op donderdag 10 juni 2021 (bijlage 1)
5. Mededelingen/vragen:
a. De Nieuwsbrief van september 2021 (rib)
b. De Nieuwsbrief van oktober 2021 (rib)
6. De professionalisering:
a. Toelichting op het besluit van het bestuur om het professionaliserings-programma najaar 2021 niet te laten doorgaan en voorlopig een pas op de plaats te maken dienaangaande
b. Stand van zaken betreffende de aanpak van de inventarisatie van de wensen van de leden in dit kader en het besluit van het bestuur om eerst een ronde tafelbijeenkomst te houden
7. De financiën:
a. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.6 de door het bestuur opgemaakte begroting 2022 vaststellen (bijlage 3)
b. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.3 het benoemen van de twee leden voor de kascommissie 2021. Beschikbaar hebben zich gesteld Anneke Hogenstijn van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en Toine Poppelaars van de HZ University of Applied Sciences
8. W.v.t.t.k. en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
 
De agenda en bijbehorende stukken verschijnen in de week van 8 november 2021.
 
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
 
In de bestuursvergadering van maandag 18 oktober is uitvoerig gesproken over de voortgang van de professionalisering. Daarbij heeft het bestuur in ogenschouw genomen dat voor het einde van dit jaar een rapport van de Onderwijsraad verschijnt over extern toezicht, alsmede het rapport van de Commissie Schnabel over de evaluatie van de Code Goed Bestuur in het HBO. Mede in dit kader heeft het bestuur besloten om eerst een ronde tafelbijeenkomst te organiseren, met interne en externe stakeholders, over de verhouding intern versus extern toezicht en daaraan gekoppeld over de opzet en de inrichting van het  professionaliseringsprogramma 2022. Op de ALV van 18 november worden de leden hierover nader geïnformeerd.
Gelet op het verwachte exploitatieresultaat over 2021, mede als gevolg van de Coronacrisis, heeft het bestuur besloten de leden voor te stellen de contributie voor 2022 NIET te verhogen, maar deze gelijk te houden aan dit lopende jaar 2021. Het negatief exploitatiesaldo zal ten laste gebracht worden van het eigen vermogen van de VTH.
 
Op 28 september heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter en directeur van de VH. In een open sfeer is onder andere gesproken over de kabinetsformatie en de continue lobby van de VH met enkele leden van de Tweede Kamer, de stand van zaken betreffende Corona en over de evaluatie van de Code voor het HBO. Uitvoeriger werd stil gestaan.....
 

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 26 oktober 2021

Het bestuur heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering van 18 november online plaatsvindt en wel van 18:00 uur tot 20:30 uur.
Naast de reguliere onderwerpen, zoals de begroting 2022, en enkele losse items wordt een inleiding gehouden over het onderwerp cyberveiligheid. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit onderwerp belicht, onder andere vanuit de inspectie (rapport Binnen zonder kloppen) en er komen concrete ervaringen van instellingen met hacks aan de orde. Gelet ook op de recente hack bij ROC
Mondriaan in Den Haag, met de vraag om een losgeld van vier miljoen Euro, een zeer actueel onderwerp. Eerder kregen de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, de UvA/HvA en Inholland te maken met cyberproblematiek. De Inspectie laat ruimte voor het betalen van de cybercriminelen.
Gaarne uw deelname opgeven bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
De ALV’s in 2022 staan gepland op donderdag 9 juni en op donderdag 17 november en wel van 17:30 tot 20:15 uur, de wijze van vergaderen wordt nog nader bepaald.

Het bestuur heeft besloten om voor het onderwerp professionalisering, alvorens verdere stappen te zetten, pas op de plaats te maken en dit nader onder de loep te nemen door eerst de wensen van de leden grondig te inventariseren. Ondanks het zeer zorgvuldig samengestelde programma van dit najaar was de belangstelling zeer ongewis, zodat moest worden besloten dit in zijn geheel af te lasten. Het is de bedoeling om een digitale enquête te houden onder de leden en mogelijk om een
aantal voorzitters van de Raden van Toezicht nader te bevragen. Nader bericht hierover volgt op een later moment. Besloten is om een paar keer per jaar zogenaamde MS Teams sessies te houden, meestal online, over actuele onderwerpen. Dit keer is het onderwerp cyberveiligheid dat tijdens de
ALV van 18 november wordt aangeboden.

De actualisering van het ledenbestand in augustus heeft 25 reacties opgeleverd, waarvoor dank. Hierbij het verzoek om mutaties....

Lees de volledige Nieuwsbrief september 2021

Geachte dames en heren,

Helaas moet het bestuur jullie mededelen dat, na uitvoerig intern en extern overleg, het symposium op donderdag 7 oktober 2021 GEEN doorgang vindt. De onzekere situatie als gevolg van de coronacrisis maakt dat het toch niet verantwoord is om de bijeenkomst (fysiek) te laten plaatsvinden. Zoals al eerder bekend, wilde het bestuur dit symposium ook tot een fysieke ontmoetingsplaats maken voor toezichthouders en bestuurders om met elkaar goed van gedachte te kunnen wisselen over de diverse onderwerpen.

Tevens heeft het bestuur besloten ook de overige vier onderdelen van de professionaliserings-agenda van dit najaar af te lasten. Het zeer ongewisse aantal deelnemers van de twee masterclasses en van de twee cursussen voor beginnende toezichthouders, mede ten gevolge van de coronacrisis, maakt dat het niet reëel is om het programma nu aan te bieden.

Tijdens de vergadering van het bestuur van de VTH op maandag 20 september 2021 zal uitvoerig worden stil gestaan bij de verdere opzet en inkleuring van het professionaliseringsprogramma 2022. Dit mede in relatie met de mogelijke inzet van externe partners en rekening houdend met de bijzondere situatie waarin het land zich bevindt.
Jullie worden daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het bestuur dankt met name Peter Verleg voor zijn inzet, waardoor het mogelijk was om aan de leden een interessant professionaliseringsprogramma te kunnen aanbieden en betreurt het ten zeerste dat door diverse oorzaken het toch niet mogelijk is om dit, op de door het bestuur voorgestane wijze, te realiseren.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Hans Uijterwijk,
secretaris

Graag op de eerste plaats jullie aandacht voor het gegeven dat het nog steeds mogelijk is om zich aan te melden voor alle onderdelen van het professionaliseringsprogramma, zie ook de website van de VTH: www.vth.nu.
Het symposium wordt gehouden in Utrecht op donderdag 7 oktober van 15.30 uur tot 20.30 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden op vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en 7 oktober.

 

In de maand juni verscheen de Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs, vierde editie.
Zes onderwerpen staan centraal:

 • Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, in eerste instantie komen de kunst- en mode-opleidingen aan de orde.
 • Selectie bij wo-masters blijft gelijk, Engelstalige masters vragen wel aandacht. De inspectie wijst er op dat het gebruik van Engels als voertaal tot onbedoelde selectie kan leiden.
 • Nieuwe beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten.
 • Luistertip: podcast over wetsvoorstel leeruitkomsten.
 • Toezicht tijdens de coronapandemie: huidig studiejaar (2020/2021). De inspectie blijft terughoudend met onderzoek op locatie.
 • Staat van het Onderwijs 2021 lezen en terugkijken.

Gepubliceerd zijn, op 23 juni 2021, door Studiekeuze 123 de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE).
Studenten in het HBO zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook zijn de studenten goed te spreken over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is. De docenten worden inhoudelijk deskundig gevonden en ook het oordeel over hun betrokkenheid en didactische vaardigheden is positief.
Wel is de tevredenheid van de studenten gedaald, namelijk van 73% in 2018 naar 66,4% nu in 2021. Zelfs is thans één op de tien studenten in het HBO (zeer) ontevreden, in het verleden was dit maar 6%.
Op de website van de Vereniging Hogescholen en bij Studiekeuze 123 is alle informatie te vinden.

Op maandag 28 juni verzorgde de inspectie een webinar over cyberveiligheid in het hoger onderwijs.
Ongeveer 20 deelnemers namen hieraan deel. Aanleiding voor het onderzoek van de IvhO was de cyberaanval op de Universiteit van Maastricht. De BIO-standaarden werden verder besproken en toegelicht. Duidelijk werd gemaakt dat ook de Raad van Toezicht in dit kader een rol heeft te vervullen. Aangeraden werd de OZON-oefening van Surf uit te voeren. Dit is een grootschalige sector brede cybercrisisoefening voor onderwijs en onderzoek die elke twee jaar plaatsvindt. Centraal staan hoe je in zo’n situatie moet reageren en of de hogeschool al voldoende voorbereid is op een cybercrisis.

Het bestuur heeft op vrijdag 9 juli overleg gehad met de leden van de Commissie Schnabel betreffende de evaluatie van de Code Goed Bestuur.
De commissie bestaat uit drie leden, namelijk naast Paul Schnabel als voorzitter uit Guido van Woerkom en Gerda van Dijk. Met tal van vertegenwoordigers uit het HBO-veld zijn en worden gesprekken gevoerd. Het bestuur...

Lees de volledige ZOMER NIEUWSBRIEF juli 2021

Ofschoon de bijeenkomst over een kleine veertien dagen plaatsvindt, wil het bestuur u oproepen, gelet op het grote belang van dit onderwerp en het toenemend aandeel van online onderwijs, dit seminar te volgen.

Van Bert Jaap van Oel, afdelingshoofd toezicht hoger onderwijs van de Inspectie, ontving het bestuur onderstaande uitnodigingstekst:

“De Inspectie van het Onderwijs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs. De Inspectie is dit stelselonderzoek gestart naar aanleiding van de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. We hebben gesprekken gevoerd met diverse partijen, zowel binnen het onderwijs, als binnen de wereld van de cyberveiligheid. Op 28 juni aanstaande willen we graag in een interactieve sessie de eerste bevindingen met u delen. We praten u bij over onze aanpak, over de wettelijke kaders en over de diverse spelers in dit veld. Maar vooral gaan we ook graag met u in gesprek: wat heeft het hoger onderwijs nodig? Wat betekent dit voor u als interne toezichthouder? Wat gaat er al goed? Waar kan het nog beter?
In de bijlage (memo) leest u meer over de standaarden en het onderzoek. We hopen u (online) te ontmoeten op 28 juni om 16.00 uur”.

Bijlage: Memo presentatie Cyberveiligheid

Graag meldt het bestuur dat u binnenkort het verslag van de ALV van 10 juni kunt verwachten, waarin we kunnen terugkijken op een geslaagde uiteenzetting en discussie over ‘het besturen en toezichthouden in onzekere tijden’ met zo’n twintig deelnemers. Het bestuur wil ook op deze plaats Marc Vermeulen ten zeerste bedanken en complimenteren met zijn schriftelijke en mondelinge bijdragen.

De brochure over het professionaliseringsprogramma najaar 2021 is aan alle leden toegezonden en staat ook op de website van de vth (www.vth.nu). Aanmelden voor het congres en de andere activiteiten is mogelijk bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, de hogeschool en de datum van het bij te wonen onderdeel.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Uijterwijk,
secretaris

bron: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Op 6 mei jl. publiceerde de staatssecretaris van Financiën een besluit over de btw-positie van toezichthouders en commissarissen. Met dit besluit reageert de staatssecretaris op rechtspraak en beoogt hij duIndirect Tax Alertidelijkheid te geven over wanneer een toezichthouder / commissaris geen btw berekent. In dit nieuwsbericht staan wij stil bij de impact van dit besluit op de praktijk.

De aanleiding De aanleiding tot het besluit vormt een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van 13 juni 2019, de zaak IO. Hierin oordeelde het HvJ – samengevat – dat een commissaris, onder omstandigheden zoals in die zaak aan de orde, niet zelfstandig optreedt en daarom geen btw-ondernemer is. Het gevolg is dat de commissaris geen btw in rekening mag brengen over zijn honorarium.

Lees het volledige EY document

Geachte leden,

Hierbij ontvangen jullie de ‘Indirect Tax Alert van 11 mei 2021 van Ernst & Young Belastingadviseurs’ in verband met het besluit van de staatssecretaris over de btw-positie van toezichthouders en commissarissen.

Het besluit impliceert dat vanaf 6 mei 2021 geen btw meer mag worden gerekend over de vergoeding als toezichthouder van de hogeschool, alsmede dat reeds in rekening gebrachte btw vanaf 13 juni 2019 door de toezichthouder kan worden teruggevorderd.

Ten aanzien van de eventuele correctie voor de periode van 13 juni 2019 tot 6 mei 2021 is het volgende van belang.
U als toezichthouder moet dit zelf aankaarten bij de Belastingdienst en vragen om teruggaaf van de in die periode betaalde btw. Daarbij moet gelet worden op de eventuele door de toezichthouder verrekende btw bij de afdracht aan de Belastingdienst. De terugontvangen btw moet u als toezichthouder in principe terugbetalen aan de onderwijsinstelling, of er moet besloten worden dat u, indien mogelijk binnen de WNT-normen, dit bedrag kunt behouden. Daar de btw-heffing leidt tot een kostprijsverhogend effect bij de onderwijsinstelling is het gewenst, om in het belang van de totale organisatie, tot terugvordering door de toezichthouder over te gaan. Bij onderwijsinstellingen is het niet mogelijk om....

Lees het volledige Indirect Tax Alert

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. De agenda luidt:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Goedkeuren van het verslag van de ALV van 19 november 2020 (bijlage 1)
 4. Huishoudelijke zaken:
  Goedkeuren van de jaarstukken 2020 en het verlenen van decharge aan het bestuur conform artikel 13.5 van de statuten (bijlage 2). De twee leden van de kascommissie hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden zodat aan artikel 13.3 van de statuten is voldaan.
 5. Inhoudelijke verenigingszaken/mededelingen (worden nog nader schriftelijk toegelicht):

Lees de volledige Extra Nieuwsbrief, 18 mei 2021