Spring naar inhoud

Zoals al eerder is medegedeeld, vindt de ALV plaats op donderdag 17 november a.s. van 17.30/18.00 (inloop) tot 20.30 uur bij Eenhoorn Meeting Center te Amersfoort.

Als spreker is aanwezig de oud-voorzitter van de VH Frans Leijnse die zijn licht zal laten schijnen over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het HBO in het bijzonder. Onlangs verscheen een boek van zijn hand, getiteld ’Standenonderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt’ en hij heeft ten behoeve van de Commissie Bormans/Limmen een notitie opgesteld over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het HBO.

Tevens zal aanwezig zijn de nieuwe directeur HO&S van het ministerie van OCW, Heidi Boussen, in het kader van het onderwerp kennisveiligheid. In februari heeft de minister aangekondigd dat de toezichthouders moeten gaan controleren of de bindende afspraken over kennisveiligheid daadwerkelijk worden nageleefd. Tevens is later bepaald dat de naleving extern gecontroleerd moet worden en dat er landelijke richtlijnen voor het toetsen van buitenlandse wetenschappers zouden worden opgesteld. De TK heeft aangedrongen op scherpere risicoanalyses en aangedrongen deze goed extern te laten controleren.

Als verenigingszaken komen aan de orde: de begroting 2023, de kascommissie 2022, de samenstelling van het bestuur, de voortgang inzake het samenwerken met externe partners in het kader van de professionalisering en de plannen van het bestuur om de contacten met de leden te intensiveren. Graag uw komst melden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 17/11.

De TK heeft een motie weggestemd over verbetering van het huidige accreditatiestelsel dat gebaseerd is op de opleidingsaccreditatie. De besluitvorming instellingsaccreditatie volgt naar verwachting pas in het voorjaar 2023. Het draagvlak voor de instellingsaccreditatie is niet alleen in de TK dun, maar ook de koepels en sommige instellingen zijn nog niet echt overtuigd. Alles zal afhangen van de meerwaarde die de instellingsaccreditatie moet gaan bieden. Krijgen de instellingen meer eigenaarschap bij de opleidingsbeoordeling en wordt hierdoor de interne en externe kwaliteitszorg van een opleiding beter met elkaar verbonden? Dat zijn nu nog vragen, afwachten dus nog. De minister wil dat deeltijdopleidingen met leeruitkomsten kunnen werken. Dit impliceert dus dat deeltijders geen vastomlijnd lesprogramma behoeven te volgen.
Aangekondigd zijn pilots rond een ‘slimmer collegejaar’. De bedoeling is dat onderzoekers en docenten meer tijd krijgen voor het doen van onderzoek en het verbeteren van het onderwijs. De bestaande onderwijsactiviteiten moeten slimmer worden ingericht en het aantal weken met onderwijs en/of tentamens moet op een verantwoorde wijze worden verminderd. De minister nodigt alle universiteiten en twee hogescholen uit om deel te nemen aan de pilots waarvoor tien miljoen Euro is uitgetrokken.

Op 2 oktober verscheen de Nieuwsbrief Hoger Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs, jaargang 2022/2023, 1e editie. Inhoud:
Ad-opleidingen steeds populairder, de selectie bij wo-masteropleidingen, onbedoelde drempels weerhouden studenten van voorkeursopleidingen en verkennend onderzoek naar impact lerarentekort.

Het Rathenau Instituut heeft het drijfverenonderzoek uitgebracht waarin vierjaarlijks wordt onderzocht wat onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs motiveert om hun werk te doen en in hoeverre zij ervaren dat....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 21 oktober 2022

Het bestuur wenst op de eerste plaats alle leden een leerzaam studiejaar dat hopelijk zonder grote problemen mag verlopen en natuurlijk een goede gezondheid voor eenieder. 

Nogmaals wordt iedereen geattendeerd op het webinar op vrijdag 9 september van 16.00-17.30 uur.
Het eerste deel wordt verzorgd door Jet de Ranitz en Floor Jas van Surf en het tweede deel behandelt de ervaringen van en het optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen met aandacht voor het aspect ‘het betalen van losgeld’.
Sprekers zijn Michiel Borgers van Maastricht University en Peter van Laarhoven en Yvonne de Haan van respectievelijk de RvT en het CvB van de HAN.
Aanmelden met vermelding van naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9 bij het secretariaat: vth@hbb.nl.
Van de zijde van het ministerie is benadrukt dat de minister zich zorgen maakt over het kennisniveau bij Raden van Toezicht betreffende de kennis- en cyberveiligheid. Daarom heeft de VTH een subsidie ontvangen van het departement om de diepgang bij de leden op dit terrein verder te vergroten.
Nader bericht hierover volgt.
Zie ook het rapport van SURF met de titel ‘Cyberdreigingsbeeld – onderwijs en onderzoek, een terugblik op 2021’. 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 17 november 2022 van 17.30/18.00 uur tot 20.30 uur in de EENHOORN te Amersfoort.
Spreker is in ieder geval Frans Leijnse, oud-voorzitter van de HBO-Raad/VH, die het woord zal voeren over zijn boek ‘Standenonderwijs’ en zijn visie zal etaleren over de toekomstige strategische ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij heeft ook een notitie gedeponeerd bij de Commissie-Bormans die een discussie, binnen de VH, over de herpositionering van de hogescholen in de komende decennia voorbereidt.
Alle hogescholen en dus ook de Raden van Toezicht zullen met dit onderwerp te maken krijgen en staan voor belangrijke (strategische) beslissingen.
Eveneens zijn uitgenodigd voor de ALV de minister van Onderwijs de heer Robbert Dijkgraaf en de nieuwe directeur HO&S mevrouw Heidi Boussen.
Aanmelden voor de ALV bij het secretariaat met vermelding van naam, naam van de hogeschool en ALV bij het secretariaat: vth@hbb.nl.

De secretaris, Hans Uijterwijk, heeft medegedeeld dat hij, na ruim zeven jaar, per 1 januari 2023 stopt met zijn werkzaamheden voor de VTH. Dit betekent dat er een vacature per genoemde datum ontstaat. Het bestuur roept belangstellenden op zich te melden en verzoekt de leden om potentiële gegadigden te attenderen op deze functie. Er is een notitie beschikbaar met een nadere beschrijving van de functie, de vereisten, de omvang en de honorering, alsmede de procedure. Deze kan worden opgevraagd bij de secretaris: hans@uijterwijkjg.nl. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter van de VTH de heer Guus van Montfort: ghvanmontfort@casema.nl.

Op dinsdag 23 augustus is het bestuur in een soort heisessie bijeengeweest in Zeist om in alle rust uitvoerig over vier onderwerpen te spreken: 

  1. De rol en functie van de VTH;
  2. De relatie met de VH;
  3. De Continuïteit en stabiliteit van de VTH en
  4. De strategie.

Op de ALV van november komen deze punten nader aan de orde. Voor een korte impressie wordt verwezen naar de website: www.vth.nu.

Eind mei verscheen van OCW de Kamerbrief over kaders en uitgangspunten t.a.v. afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO).
Gevolgd op 8 juli door een brief over de uitvoering van de toezegging aan.....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 2 september 2022

Een triest bericht aan het begin.

 

 

 

 

 

Het webinar over cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor het betalen van losgeld vindt online plaats op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9.
Gezien het grote belang van cyber- en kennisveiligheid en de rol van de Raad van Toezicht hierbij heeft het bestuur, mede op aanwijzing van het ministerie van OCW, besloten een inhoudelijke cursus te organiseren om het kennisniveau van de leden te vergroten. Nader bericht volgt na de zomer.
De minister heeft in een brief van 19 mei 2022 het belang van kennisveiligheid onder de aandacht gebracht en opgeroepen om op bestuursniveau een portefeuillehouder kennisveiligheid binnen de instelling aan te stellen. Dit heeft wellicht ook implicaties voor de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raden van Toezicht. Eind januari is de Nationale Leidraad Kennisveiligheid gepubliceerd en het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid geopend.
De minister heeft verzocht om een risicoanalyse rond kennisveiligheid uit te voeren of deze te actualiseren. Verzocht wordt de Raden van Toezicht over de uitkomsten hiervan te rapporteren en de minister heeft aangekondigd eind van dit jaar het gesprek aan te gaan met de Raden van Toezicht gezamenlijk over hun bevindingen. De minister wil vernemen welke concrete acties zijn ondernomen op basis van het interne onderzoek. Dit is in aanvulling op de binnen de VH gemaakte afspraak dat de instellingen in 2022 streven naar volwassenheidsniveau 3 van het SURF normenkader voor informatiebeveiliging1.

Op 25 mei 2022 heeft minister Dijkgraaf aangekondigd dat hij het initiatief neemt voor de komst van een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen, om zo de wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken.

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 onder meer dan 286.000 studenten blijkt dat de tevredenheid onder studenten over hun opleiding ten opzichte van vorig jaar min of meer gelijk is gebleven. Tevreden, zelfs zeer tevreden, met hun opleidingen zegt...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 8 juli 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VTH vindt plaats op donderdag 9 juni 2022 van 17.30/18.00 uur (eenvoudige maaltijd) tot 20.30 uur in BCN Utrecht CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Als gasten zijn aanwezig: de DG Feite Hofman, namens de minister van OCW en Paul Schnabel in verband met het bespreken van het evaluatierapport Code Goed Bestuur. Naast enkele huishoudelijke zaken staan op de agenda de conclusies van de vragenlijst onder de leden over professionalisering en het concept van het professionaliseringsprogramma 2022/2023.
De definitieve agenda verschijnt eind mei.
Aanmelden met vermelding van uw naam en de hogeschool bij het secretariaat: vth@hbb.nl

Het webinar over cyberveiligheid met bijzondere aandacht voor het betalen van losgeld vindt online plaats op vrijdag 9 september 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur.
In de vorige nieuwsbrief is het programma al gepubliceerd. Naast een inleiding door SURF wordt stilgestaan bij een aantal gevallen waarin losgeld werd gevraagd om de gegevens weer vrij te geven.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9: vth@hbb.nl.

Op 23 maart verscheen het rapport van de Onderwijsraad over de essentie
van extern toezicht.
De Raad adviseert om bij het extern toezicht op onderwijs prioriteit te geven aan de kwaliteitsbeoordelende taak en aan de zorg voor direct toezicht op de  onderwijspraktijk. Het rapport is een zeer krachtige aanbeveling om het belang van extern toezicht te onderstrepen en om zowel de Inspectie als de NVAO als ‘sluitsteen’ te positioneren in een bouwwerk van toezicht en kwaliteitsbevordering. Verwezen wordt naar het wettelijk kader zoals is verwoord in de Wet....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 10 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VTH wordt gehouden op donderdag 9 juni van 17.30 uur (inloop met eenvoudige maaltijd), start 18.00 uur tot 20.15 uur in vergadercentrum BCN Utrecht CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Uitgenodigd zijn de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf en de voorzitter van de evaluatiecommissie Code Goed Bestuur, Paul Schnabel.
Het bestuur bereidt thans een reactie voor op het rapport van deze  evaluatiecommissie en in de ALV komt dit rapport uitvoerig aan de orde, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen VTH en VH.
Nadere informatie volgt in de loop van de maand mei.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

Het bestuur is bezig met het organiseren van een tweede webinar over cyberveiligheid. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste over dit onderwerp en kent twee invalshoeken:

  1. Wat kan SURF inhoudelijk betekenen voor de hogescholen en in het bijzonder voor de Raden van Toezicht. Welke ervaringen heeft SURF inzake cyberaanvallen. Vanuit Surf zijn aanwezig: Jet de Ranitz en Floor Jas.
  2. Casuïstiek: ervaringen en optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen en dan met name gericht op het aspect ‘losgeld’ betalen. Reflectie door de deelnemers vanuit de volgende instellingen: Maastricht University: Michiel Borgers (CIO), ROC Mondriaan: Hans Schutte, voorzitter CvB en Marcel Kropmans, directeur ICT en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Peter van Laarhoven, voorzitter RvT.

Van meerdere hogescholen is de vragenlijst over professionalisering, welke was bijgesloten bij de aparte Nieuwsbrief, reeds ontvangen. Indien uw Raad van Toezicht nog niet gereageerd heeft, kunt u de lijst nog invullen en terugsturen tot en met maandag 28 maart. De uitkomsten komen aan de orde op de ALV van juni.

Het Rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht wordt nog deze maand verwacht.

Eind januari heeft minister Dijkgraaf, in zijn allereerste debat, de zorgen bij de Kamerleden over het verdwijnen van de speciale rechtbank voor het hoger onderwijs weten te mitigeren. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) wordt ondergebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
bij de Raad van State en in de praktijk zal blijken dat in de nieuwe situatie de beoordelaars dezelfde personen zijn.

SURF publiceerde in de maand februari het trendrapport ‘Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs’: wat zijn de kansen en uitdagingen. Met dit leermateriaal worden kansen gecreëerd in het onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Besproken wordt wat adaptief leermateriaal precies is en wat de kansen en de risico’s in de praktijk zijn.

Naar verwachting treedt op 1 augustus 2022 ‘het wetsvoorstel tot implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Het verrichten van nevenwerkzaamheden door een werknemer (dus ook bestuurders) kan dan niet....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 22 maart 2022

Het thema van deze Nieuwsbrief is eerder aangekondigd. Het bestuur informeert de leden van de VTH over de scholingsinitiatieven die in de achterliggende jaren genomen zijn. Aandacht voor de professionalisering van de Raden van Toezicht is door de leden van de VTH expliciet benoemd als een belangrijke taakstelling voor het bestuur.

Het bestuur wil de leden van de VTH meer betrekken bij de planvorming en ontwikkeling van de professionaliseringsagenda voor het komend jaar. Een vragenlijst hieromtrent is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief: vragenlijst professionalisering VTH

De uitnodiging aan de Raden van Toezicht is om de Nieuwsbrief en bijlage te agenderen voor een overleg in uw vergadering.

Lees de volledige Nieuwsbrief januari 2022 - PROFESSIONALISERING VAN RADEN VAN TOEZICHT

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 28 januari 2022

Hoewel nog net in de maand januari wenst het bestuur alle leden een voorspoedig en vooral gezond 2022 en spreekt het de wens uit elkaar fysiek in de ALV van donderdag 9 juni van 17.30-20.15 uur te mogen ontmoeten. De nieuwe minister van OCW is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Ofschoon reeds meerdere leden zich hebben aangemeld, is het nog steeds mogelijk om zich op te geven voor het webinar over de verantwoording van de  kwaliteitsafspraken/middelen in het jaarverslag. Het webinar wordt gehouden op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur en wordt verzorgd door de NVAO. Namens het bestuur van de VH zal de heer J. Houtman, voorzitter van het CvB van Fontys, aanwezig zijn. Opgeven graag bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van naam en de naam van de hogeschool.

Separaat van deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort een speciale nieuwsbrief, welke geheel gewijd is aan professionalisering van de Raden van Toezicht. Daarbij is ook een vragenlijst gesloten met het verzoek deze ingevuld terug te sturen aan het secretariaat.

Om in de jaarverslagen 2021 een uniforme opgave te verkrijgen van de leden van de Raden van Toezicht van elke hogeschool is in overleg met de voorzitter van OSHINE het onderstaande format opgesteld. Wij verzoeken u hiervoor onderstaand format te gebruiken, dat in lijn is met artikel III.1.4. van de Branchecode Goed Bestuur.

Nogmaals het verzoek aan de leden en met name aan de secretarissen om aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl) de mailadressen van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool door te geven zodat over een volledig en geactualiseerd overzicht kan worden beschikt.

Het bestuur komt in februari met een reactie op het evaluatierapport van de Commissie Schnabel over de Code Goed Bestuur. Het bestuur is van plan hierover een webinar te organiseren.

Het bestuur is bezig met het organiseren van het tweede webinar over cyberveiligheid mede verzorgd door SURF. Indien mogelijk wordt hierin aparte aandacht besteed aan...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 28 januari 2022

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 17 december 2021

Volgens een inventarisatie van de jaarverslagen 2020 zijn er in het HBO 207 toezichthouders actief. Het bestand aan mailadressen van de VTH is ongeveer de helft hiervan. Dit komt omdat bij een aantal hogescholen het contact met de leden getrapt plaatsvindt, namelijk via de secretaris of het secretariaat. Zoals besproken in de ALV van november doet het bestuur een oproep aan alle leden en aan de voorzitters van de Raden van Toezicht in het bijzonder om hun mailadres kenbaar te maken aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl), zodat de communicatie adequater kan verlopen. Het spreekt vanzelf dat het mailadres alleen gebruikt wordt voor het onderlinge verkeer met de VTH.

Op 12 november 2021 verscheen van de minister van OCW de brief ‘Stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo’. Zij vermeldt dat de NVAO in 2022 zal beoordelen wat de voortgang is van de voornemens en doelen van de  onderwijsinstellingen zoals deze zijn gesteld in het plan dat is ingediend bij de aanvraag voor de kwaliteitsbekostiging. De NVAO zal dit doen aan de hand van het jaarverslag 2021.
In november heeft de NVAO een presentatie gegeven aan de secretarissen van de hogescholen waarin de NVAO heeft laten zien hoe de beoordeling zou uitpakken als deze gebaseerd wordt op de jaarverslaglegging 2020. Gekeken is of de  verantwoording in het jaarverslag zelfstandig leesbaar en navolgbaar is. Wordt inzicht verkregen in de voortgang van de maatregelen en over de inzet van de
middelen. Tevens is gekeken hoe de medezeggenschap is betrokken en of er een reflectie van de medezeggenschap is opgenomen. Als laatste is gekeken of de Raad van Toezicht van de instelling in zijn eigen verslag of in de verantwoording van de KA een reflectie geeft op zijn betrokkenheid.
Op basis van deze analyse slaagt EEN DERDE van de instellingen. Enkele instellingen moeten forse verbeteringen aanbrengen.
De conclusie van de NVAO is dat als het format van het jaarverslag dominant blijft, de verslaglegging over de KA ook volgend jaar onvoldoende zal zijn in veel gevallen. Een evaluatie van de voortgang op de KA vraagt meer inhoud en uitleg dan normaliter in een jaarverslag passend is. Het bovenstaande is voor het bestuur aanleiding om een webinar te organiseren over dit onderwerp:
de verantwoording van de KA in het jaarverslag en met name de reflectie daarin van de betrokkenheid van de Raad van Toezicht.
Dit webinar wordt verzorgd door Melanie Meylaerts, Maikel Vermeulen en René Hageman van de NVAO, tevens is betrokken Jan Bogerd, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van het bestuur van de VH met het aandachtsgebied kwaliteitsafspraken.
Het webinar vindt plaats via MS TEAMS op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur.
Aanmelden bij het secretariaat (vth@hbb.nl) met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

In het begin van het nieuwe jaar verschijnt een speciale nieuwsbrief welke geheel gewijd zal zijn aan....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 17 december 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van dinsdag  26 oktober 2021 met uitnodiging bijeenkomst over CYBERVEILIGHEID

Zoals eerder al is medegedeeld vindt de ALV van donderdag 18 november online plaats en wel van 18.00 uur tot 20.15 uur. Het bestuur heeft in de vergadering van maandag 18 oktober 2021 de agenda opgesteld voor deze bijeenkomst.

De agenda luidt:

1. Opening en welkom door Guus van Montfort, voorzitter van de VTH
2. Vaststellen van de definitieve agenda

3. Themabijeenkomst professionalisering: CYBERVEILIGHEID (18.05 – 19.30 uur)
- Inleiding door de senior inspecteur hoger onderwijs dr. Ir. Ellen Jagtman naar aanleiding van het opgestelde rapport ‘Binnen zonder kloppen’, digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs; juli 2021
- Presentatie over de cyberaanval op de HvA/UvA door de vicevoorzitter van het CvB van de HvA dr. Hanneke Reuling
- Toelichting door Ron Mos, lid van de Raad van Toezicht van de HvA en IT-deskundige, over hoe de Raad van Toezicht hiermee is omgegaan
- Discussie en vragen
4. Vaststellen van het verslag van de ALV op donderdag 10 juni 2021 (bijlage 1)
5. Mededelingen/vragen:
a. De Nieuwsbrief van september 2021 (rib)
b. De Nieuwsbrief van oktober 2021 (rib)
6. De professionalisering:
a. Toelichting op het besluit van het bestuur om het professionaliserings-programma najaar 2021 niet te laten doorgaan en voorlopig een pas op de plaats te maken dienaangaande
b. Stand van zaken betreffende de aanpak van de inventarisatie van de wensen van de leden in dit kader en het besluit van het bestuur om eerst een ronde tafelbijeenkomst te houden
7. De financiën:
a. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.6 de door het bestuur opgemaakte begroting 2022 vaststellen (bijlage 3)
b. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.3 het benoemen van de twee leden voor de kascommissie 2021. Beschikbaar hebben zich gesteld Anneke Hogenstijn van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en Toine Poppelaars van de HZ University of Applied Sciences
8. W.v.t.t.k. en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
 
De agenda en bijbehorende stukken verschijnen in de week van 8 november 2021.
 
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
 
In de bestuursvergadering van maandag 18 oktober is uitvoerig gesproken over de voortgang van de professionalisering. Daarbij heeft het bestuur in ogenschouw genomen dat voor het einde van dit jaar een rapport van de Onderwijsraad verschijnt over extern toezicht, alsmede het rapport van de Commissie Schnabel over de evaluatie van de Code Goed Bestuur in het HBO. Mede in dit kader heeft het bestuur besloten om eerst een ronde tafelbijeenkomst te organiseren, met interne en externe stakeholders, over de verhouding intern versus extern toezicht en daaraan gekoppeld over de opzet en de inrichting van het  professionaliseringsprogramma 2022. Op de ALV van 18 november worden de leden hierover nader geïnformeerd.
Gelet op het verwachte exploitatieresultaat over 2021, mede als gevolg van de Coronacrisis, heeft het bestuur besloten de leden voor te stellen de contributie voor 2022 NIET te verhogen, maar deze gelijk te houden aan dit lopende jaar 2021. Het negatief exploitatiesaldo zal ten laste gebracht worden van het eigen vermogen van de VTH.
 
Op 28 september heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter en directeur van de VH. In een open sfeer is onder andere gesproken over de kabinetsformatie en de continue lobby van de VH met enkele leden van de Tweede Kamer, de stand van zaken betreffende Corona en over de evaluatie van de Code voor het HBO. Uitvoeriger werd stil gestaan.....
 

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 26 oktober 2021

Het bestuur heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering van 18 november online plaatsvindt en wel van 18:00 uur tot 20:30 uur.
Naast de reguliere onderwerpen, zoals de begroting 2022, en enkele losse items wordt een inleiding gehouden over het onderwerp cyberveiligheid. Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit onderwerp belicht, onder andere vanuit de inspectie (rapport Binnen zonder kloppen) en er komen concrete ervaringen van instellingen met hacks aan de orde. Gelet ook op de recente hack bij ROC
Mondriaan in Den Haag, met de vraag om een losgeld van vier miljoen Euro, een zeer actueel onderwerp. Eerder kregen de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de TU Delft, de UvA/HvA en Inholland te maken met cyberproblematiek. De Inspectie laat ruimte voor het betalen van de cybercriminelen.
Gaarne uw deelname opgeven bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
De ALV’s in 2022 staan gepland op donderdag 9 juni en op donderdag 17 november en wel van 17:30 tot 20:15 uur, de wijze van vergaderen wordt nog nader bepaald.

Het bestuur heeft besloten om voor het onderwerp professionalisering, alvorens verdere stappen te zetten, pas op de plaats te maken en dit nader onder de loep te nemen door eerst de wensen van de leden grondig te inventariseren. Ondanks het zeer zorgvuldig samengestelde programma van dit najaar was de belangstelling zeer ongewis, zodat moest worden besloten dit in zijn geheel af te lasten. Het is de bedoeling om een digitale enquête te houden onder de leden en mogelijk om een
aantal voorzitters van de Raden van Toezicht nader te bevragen. Nader bericht hierover volgt op een later moment. Besloten is om een paar keer per jaar zogenaamde MS Teams sessies te houden, meestal online, over actuele onderwerpen. Dit keer is het onderwerp cyberveiligheid dat tijdens de
ALV van 18 november wordt aangeboden.

De actualisering van het ledenbestand in augustus heeft 25 reacties opgeleverd, waarvoor dank. Hierbij het verzoek om mutaties....

Lees de volledige Nieuwsbrief september 2021