Spring naar inhoud

Ofschoon de bijeenkomst over een kleine veertien dagen plaatsvindt, wil het bestuur u oproepen, gelet op het grote belang van dit onderwerp en het toenemend aandeel van online onderwijs, dit seminar te volgen.

Van Bert Jaap van Oel, afdelingshoofd toezicht hoger onderwijs van de Inspectie, ontving het bestuur onderstaande uitnodigingstekst:

“De Inspectie van het Onderwijs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs. De Inspectie is dit stelselonderzoek gestart naar aanleiding van de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. We hebben gesprekken gevoerd met diverse partijen, zowel binnen het onderwijs, als binnen de wereld van de cyberveiligheid. Op 28 juni aanstaande willen we graag in een interactieve sessie de eerste bevindingen met u delen. We praten u bij over onze aanpak, over de wettelijke kaders en over de diverse spelers in dit veld. Maar vooral gaan we ook graag met u in gesprek: wat heeft het hoger onderwijs nodig? Wat betekent dit voor u als interne toezichthouder? Wat gaat er al goed? Waar kan het nog beter?
In de bijlage (memo) leest u meer over de standaarden en het onderzoek. We hopen u (online) te ontmoeten op 28 juni om 16.00 uur”.

Bijlage: Memo presentatie Cyberveiligheid

Graag meldt het bestuur dat u binnenkort het verslag van de ALV van 10 juni kunt verwachten, waarin we kunnen terugkijken op een geslaagde uiteenzetting en discussie over ‘het besturen en toezichthouden in onzekere tijden’ met zo’n twintig deelnemers. Het bestuur wil ook op deze plaats Marc Vermeulen ten zeerste bedanken en complimenteren met zijn schriftelijke en mondelinge bijdragen.

De brochure over het professionaliseringsprogramma najaar 2021 is aan alle leden toegezonden en staat ook op de website van de vth (www.vth.nu). Aanmelden voor het congres en de andere activiteiten is mogelijk bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, de hogeschool en de datum van het bij te wonen onderdeel.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Uijterwijk,
secretaris

bron: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Op 6 mei jl. publiceerde de staatssecretaris van Financiën een besluit over de btw-positie van toezichthouders en commissarissen. Met dit besluit reageert de staatssecretaris op rechtspraak en beoogt hij duIndirect Tax Alertidelijkheid te geven over wanneer een toezichthouder / commissaris geen btw berekent. In dit nieuwsbericht staan wij stil bij de impact van dit besluit op de praktijk.

De aanleiding De aanleiding tot het besluit vormt een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) van 13 juni 2019, de zaak IO. Hierin oordeelde het HvJ – samengevat – dat een commissaris, onder omstandigheden zoals in die zaak aan de orde, niet zelfstandig optreedt en daarom geen btw-ondernemer is. Het gevolg is dat de commissaris geen btw in rekening mag brengen over zijn honorarium.

Lees het volledige EY document

Geachte leden,

Hierbij ontvangen jullie de ‘Indirect Tax Alert van 11 mei 2021 van Ernst & Young Belastingadviseurs’ in verband met het besluit van de staatssecretaris over de btw-positie van toezichthouders en commissarissen.

Het besluit impliceert dat vanaf 6 mei 2021 geen btw meer mag worden gerekend over de vergoeding als toezichthouder van de hogeschool, alsmede dat reeds in rekening gebrachte btw vanaf 13 juni 2019 door de toezichthouder kan worden teruggevorderd.

Ten aanzien van de eventuele correctie voor de periode van 13 juni 2019 tot 6 mei 2021 is het volgende van belang.
U als toezichthouder moet dit zelf aankaarten bij de Belastingdienst en vragen om teruggaaf van de in die periode betaalde btw. Daarbij moet gelet worden op de eventuele door de toezichthouder verrekende btw bij de afdracht aan de Belastingdienst. De terugontvangen btw moet u als toezichthouder in principe terugbetalen aan de onderwijsinstelling, of er moet besloten worden dat u, indien mogelijk binnen de WNT-normen, dit bedrag kunt behouden. Daar de btw-heffing leidt tot een kostprijsverhogend effect bij de onderwijsinstelling is het gewenst, om in het belang van de totale organisatie, tot terugvordering door de toezichthouder over te gaan. Bij onderwijsinstellingen is het niet mogelijk om....

Lees het volledige Indirect Tax Alert

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. De agenda luidt:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Goedkeuren van het verslag van de ALV van 19 november 2020 (bijlage 1)
  4. Huishoudelijke zaken:
    Goedkeuren van de jaarstukken 2020 en het verlenen van decharge aan het bestuur conform artikel 13.5 van de statuten (bijlage 2). De twee leden van de kascommissie hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden zodat aan artikel 13.3 van de statuten is voldaan.
  5. Inhoudelijke verenigingszaken/mededelingen (worden nog nader schriftelijk toegelicht):

Lees de volledige Extra Nieuwsbrief, 18 mei 2021

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. In de nieuwsbrief van 24 maart is daar al nader over bericht en gewezen op de notitie van prof. dr. Marc Vermeulen.

Inschrijven is mogelijk bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 10 juni, naam van de deelnemer en de hogeschool.

• Het webinar over het rapport van PwC Strategy& vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021 van 16.00 tot 17.30 uur.
PwC Strategy& heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar de toereikendheid en de doelmatigheid van de middelen en de kostentoerekening in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek. In samenwerking met veldpartijen (waaronder hogescholen, de VH en werkgevers) is een multidimensionaal kwaliteitskader opgesteld, zijn ambities opgehaald en zijn de implicaties van die ambities in kaart gebracht. Deze studie heeft veel inzicht gegeven in de huidige en toekomstige uitdagingen in, onder andere, het HBO. We hebben PwC Strategy& uitgenodigd om de inzichten uit het onderzoek en de implicaties voor het toezichthoudente presenteren.
Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Visser, partner bij PwC Strategy&, dr. Selwyn Moons, partner bij PwC Consulting en Robert Steemers, director bij PwC Strategy&. Het rapport is op te zoeken onder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/15/bijlage-3-rapporttoereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening-in-het-mbo-hbo-wo-o.

Aanmelden nu gaarne via het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 25 mei, naam van de deelnemer en de hogeschool.

• Het symposium Governance 3.0 vindt definitief plaats op donderdag 7 oktober 2021 in de namiddag en begin van de avond. Deelname aan het symposium is gratis. Op een later moment wordt nog medegedeeld waar de bijeenkomst plaatsvindt en volgt ook een actualisering van het eerder gepubliceerde programma.
De data voor de overige professionaliseringsbijeenkomsten....

Lees de volledige Nieuwsbrief april 2021

Uit de bestuursvergadering van vrijdag 19 maart 2021:

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. Gelet op de coronacrisis wordt deze online gehouden.

In ieder geval staan op de agenda enkele mededelingen en het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening 2020, het traject en het proces betreffende het goedkeuren van het declaratiereglement voor bestuurders, het monitoringsverslag branchecode 2018 en de evaluatie van de Code Goed Bestuur. Alsmede de verdere voortgang en inkleuring van het professionaliseringsprogramma en de gevolgen, door de coronacrisis, van het mogelijk uitstellen van de zelfevaluatie van de Raden van Toezicht.

Als hoofdonderwerp staat geagendeerd het besturen en toezichthouden in coronatijd. In dit kader heeft prof. dr. Marc Vermeulen verbonden aan TIAS en lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht, op verzoek van het bestuur, de notitie geschreven ‘Turbulente governance, over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen‘. U kunt zijn paper vinden op: https://publicaties.tias.edu/turbulente-governance/cover/. Na een inhoudelijke toelichting van Marc Vermeulen vormt deze notitie mede het uitgangspunt om gezamenlijk met de leden in groepen de discussie over dit onderwerp te voeren.

Inschrijven voor de Algemene Ledenvergadering is reeds nu mogelijk bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 10 juni.

De volgende ALV is op donderdag 18 november 2021 van 17.30 tot 20.15 uur.

Op 5 maart 2021 heeft de minister van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de onderzoeken inzake de bekostiging.....

Lees de volledige Nieuwsbrief maart 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 22 januari 2021

Ofschoon de maand januari al behoorlijk is gevorderd, wenst het bestuur alle leden toch nog een voorspoedig en gelukkig 2021 en eenieder vooral een goede gezondheid. Op maandag 18 januari 2021 is het bestuur voor de eerste keer in dit jaar bijeengekomen en naar aanleiding van deze vergadering is deze Nieuwsbrief opgesteld.

Het bestuur heeft nog geen beslissing genomen over het inhoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering. Gedacht wordt aan een web seminar over het besturen en toezichthouden in deze coronatijd.

Afgelopen maand is de mailinglijst van de VTH geactualiseerd. Helaas hebben niet alle hogescholen gereageerd op het verzoek om hun gegevens in ons bestand te controleren. Gevraagd wordt om eventuele veranderingen van de contactpersonen door te geven aan de secretaris.

Op 15 december 2020 heeft de minister van OCW een brief gepubliceerd over de Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs. Eind februari verschijnt het eindrapport van PWC in opdracht van het ministerie inzake de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de besteding en de kosten(toerekening) in mbo, hbo en wo.

Lees de volledige Nieuwsbrief januari 2021

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen (hamerstuk).
Wanneer de wet exact inwerking treedt, kan nu nog niet gemeld worden, maar de vaste data van inwerkingtreding van wetgeving zijn 1 januari en 1 juli.

In deze wet worden enkele regels ten aanzien van bestuur en toezicht, zoals deze al golden voor kapitaalvennootschappen (NV/BV), ook van toepassing verklaard op andere rechtsvormen, zoals verenigingen en stichtingen. De wet heeft gevolgen voor het bestuur en toezicht van deze entiteiten.
De wet beoogt de kwaliteit van toezicht en bestuur bij onder andere stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector te verbeteren. De wet kan immers gezien worden als uitvloeisel van het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie Halsema uit 2013.
Duidelijker en concreter wordt aangegeven wat de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en bestuurders zijn. De raad van commissarissen, ook aan te duiden als raad van toezicht, heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en met de haar verbonden onderneming of organisatie.

Aanbevolen wordt om de statuten en reglementen tijdig aan deze nieuwe wet te toetsen, bijvoorbeeld met betrekking tot het treffen van een regeling voor een situatie van afwezigheid van de bestuurder(s) en toezichthouders (ontstentenis- en beletregeling). Als deze regeling in de huidige statuten ontbreekt, moeten deze bij de eerste wijziging in overeenstemming gebracht worden met deze bepaling.

Zonder volledig te zijn, zie ook de volledige wetstekst, enkele hoofdpunten:

De mogelijkheid ontstaat om een monistisch bestuurssysteem, ook wel aangeduid, als ‘one-tierboard’ met in hetzelfde orgaan uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, in te stellen, waarbij de niet-uitvoerende bestuurders de toezichthoudende rol vervullen.

De wet geeft duidelijkheid over regels waarnaar toezichthouders en bestuurders bij de vervulling van hun taak moeten handelen, regels over aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en hoe gehandeld moet worden bij een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Betrokkene neemt dan niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp.

Ingevoerd worden drie gronden voor de aansprakelijkheid van de toezichthouders en de bestuurders: interne aansprakelijkheid (onbehoorlijke taakvervulling), externe aansprakelijkheid en de misleidende jaarrekening.

De ontslagredenen voor toezichthouders en bestuurders door de rechtbank worden uitgebreid, bijvoorbeeld door verwaarlozing van zijn/haar taak.

Met betrekking tot het meervoudig stemrecht geldt dat een bestuurder of toezichthouder niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders en toezichthouders tezamen. Als de statuten nu anders luiden, moeten deze bij de eerste statutenwijziging in overeenstemming gebracht worden met deze bepaling. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet zijn andersluidende bepalingen niet meer geldig.

Het bestuur dient tijdig de raad van toezicht de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens te verschaffen.

Download dit nieuwsartikel als PDF

Brochures toezichthouden op onderwijs en onderzoek:

Op deze website, in de rubriek scholing, zijn beschikbaar de twee delen van de publicatie, getiteld:
‘Handreiking voor het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO’.
Deze delen vormen het vervolg van de in 2018 gepresenteerde brochure ‘De vijf kernvragen voor de toezichthouder, hoe kan het interne toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek beter?’ Na het uitbrengen van dit deel bleek dat er behoefte was aan een vervolgdeel met meer concretiseringen en voorbeelden zodat de Onderwijs- en Onderzoekscommissies van de Raden van Toezicht direct aan de slag kunnen gaan met concrete handvatten. Deze twee delen willen in deze
vraag voorzien.
Deel 2A met de titel: ‘Documentanalyse en uitkomsten van kwalitatief onderzoek, achtergrondinformatie en beschouwingen in het HBO’ is in opdracht van de VTH ontwikkeld door het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Deel 2B met de titel: ‘De Onderwijs- & Onderzoekscommissie in de branding, een (golf)slag voorwaarts in professioneel toezichthouden’ is van de hand van AnneLoes van Staa en Hans Uijterwijk.

Lees de volledige Nieuwsbrief oktober 2020