Spring naar inhoud

Professionalisering

Geachte dames en heren,

Helaas moet het bestuur jullie mededelen dat, na uitvoerig intern en extern overleg, het symposium op donderdag 7 oktober 2021 GEEN doorgang vindt. De onzekere situatie als gevolg van de coronacrisis maakt dat het toch niet verantwoord is om de bijeenkomst (fysiek) te laten plaatsvinden. Zoals al eerder bekend, wilde het bestuur dit symposium ook tot een fysieke ontmoetingsplaats maken voor toezichthouders en bestuurders om met elkaar goed van gedachte te kunnen wisselen over de diverse onderwerpen.

Tevens heeft het bestuur besloten ook de overige vier onderdelen van de professionaliserings-agenda van dit najaar af te lasten. Het zeer ongewisse aantal deelnemers van de twee masterclasses en van de twee cursussen voor beginnende toezichthouders, mede ten gevolge van de coronacrisis, maakt dat het niet reëel is om het programma nu aan te bieden.

Tijdens de vergadering van het bestuur van de VTH op maandag 20 september 2021 zal uitvoerig worden stil gestaan bij de verdere opzet en inkleuring van het professionaliseringsprogramma 2022. Dit mede in relatie met de mogelijke inzet van externe partners en rekening houdend met de bijzondere situatie waarin het land zich bevindt.
Jullie worden daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het bestuur dankt met name Peter Verleg voor zijn inzet, waardoor het mogelijk was om aan de leden een interessant professionaliseringsprogramma te kunnen aanbieden en betreurt het ten zeerste dat door diverse oorzaken het toch niet mogelijk is om dit, op de door het bestuur voorgestane wijze, te realiseren.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Hans Uijterwijk,
secretaris